సూక్తులు Sukthulu telugu books

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

Title In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
369 మంచిముత్యాలు369ManchiMutyalu252Download
369 మంచిమాణిక్యాలు369ManchiManikyalu252Download
BN భాషితాలుBNBashitalu1693Download
అమృతబిందువులుAmruthaBinduvulu145106Download
ఆధ్యాత్మికదర్పణంAdhyatmikaDarpanam10338Download
ఋషివనిRushiVani498Download
కబీరుసూక్తిముక్తావళిKabeerSukthiMukthavali723Download
కొరల్- తిరువళ్ళువరుసూక్తులు   Kural-ThiruvalluvaruSukthulu22410Download
తెలుగుజాతీయములు-1TeluguJaateeyamulu-135110Download
తెలుగుపోడుపుకథలుTeluguPodupuKathalu84442Download
తెలుగుసామెతలుTeluguSamethalu45715Download
తెలుగుసామెతలుTeluguSamethalu59122Download
తెలుగుసామెతలుTeluguSamethalu1488Download
దివ్యసూక్తులుDivyaSuktulu3818Download
నిర్మలానందసుక్తులుNirmalanandaSuktulu792Download
ప్రజాసూక్తం- తెలుగుసూక్తులసంకలనం PrajaSuktam-TeluguSuktulaSankalanam614Download
ప్రపంచప్రఖ్యాతసూక్తులులోకోక్తులుPrapanchaPrakyataSuktuluLokoktulu489Download
మహావీరాసక్తులుMahaveeraSuktulu473Download
మెహెర్సుభాషితములుMeherSubhashitamulu512Download
లోకోక్తిముక్తావళియానుతెలుగుసామెతలుLokokthiMukthavaliAnuTeluguSamethalu19911Download
వినయాంజలిVinayaanjali683Download
వ్యవసాయసమేతలుVyavasaayaSamethalu794Download
సజీవసత్యాలు  SajeevaSathyalu402Download
సహస్రసువర్ణసూక్తిసుధSahasraSuvarnaSukthiSudha1035Download
సాటిసామేతలుSaatiSamethalu1463Download
అన్నిసందర్భాల్లొసూక్తులుAnniSandarballoSukthulu1777Download
సైచమత్కారవనిSaiChamatkaraVani635Download
సాహిత్యవనములోతులసీదళాలు-1SahityaVanamuloTulasidalalu-146422Download
సుందరమందరాలుSundaraMandaralu588Download
సుమధురాసుభాషితాలుSumadhuraSubhashitalu1187Download
సువర్ణసుభాషితాలుSuvarnaSubhashitalu693Download
సూక్తిరత్నావళిSukthiRatnaavali874Download
మంచిమాటలుManchiMatalu5120Download
సంస్కృతలోకోక్తులుSamskruthaLokokthulu20111Download
సంస్కృతకవ్యాసంగ్రహముSamskruthaKavyaSangrahamu884Download
భర్తృహరిసుభాషితముBarthruHariSubhashitamu1659Download
వేమనవేదసూక్తులుVemanaVedaSukthulu1285Download
సూక్తిసుధకారముSukthiSudhakaramu1095Download
సర్వజ్ఞవచనలుSarvagnaVachanalu1193Download
సూక్తిసుధSukthiSudha553Download
వినోదసాహిత్యవైచిత్రలు-1VinodaSahityaVaichitralu-11487Download
ఆర్యోక్తిఅనుసూక్తిముక్తావళిAryoktiAnuSukthiMukthavali392Download
సంస్కృతసక్తిరత్నకోషా-2 SamskruthaSukthiRatnaKoshah-21527Download
ఆర్యోక్తిసప్తశతి-తెలుగుసామెతలు -2AryokthiSapthasathi-TeluguSamethalu-2834Download
ఆర్యవనిAryaVani863Download
ఆంధ్రహితోపాడేశాచంపువుAndhraHitopodesaChampuvu28110Download
మిత్రసాహస్రిMitraSaahasri2407Download
రెడ్డిసుక్తులుReddySukthulu512Download
సాయిసుభాషితములుSaiSubhashitamulu926Download
సూక్తిసుధకారముSukthiSudhakaramu99329Download
సూక్తివైజయంతి-1SukthiVaijayanti-11733Download
సూక్తిసుధాలహరి-2SukthiSudhalahari-221611Download
రాఘవేంద్రనీతిసుధRaghavendhraNeethiSudha1072Download
యెల్లారెడ్డిసూక్తిముక్తావళిYellareddySukthiMukthavali774Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

369ManchiMutyalu
369ManchiManikyalu
BNBashitalu
AmruthaBinduvulu
AdhyatmikaDarpanam
RushiVani
KabeerSukthiMukthavali
Kural-ThiruvalluvaruSukthulu
TeluguJaateeyamulu-1
TeluguPodupuKathalu
TeluguSamethalu
TeluguSamethalu
TeluguSamethalu
DivyaSuktulu
NirmalanandaSuktulu
PrajaSuktam-TeluguSuktulaSankalanam
PrapanchaPrakyataSuktuluLokoktulu
MahaveeraSuktulu
MeherSubhashitamulu
LokokthiMukthavaliAnuTeluguSamethalu
Vinayaanjali
VyavasaayaSamethalu
SajeevaSathyalu
SahasraSuvarnaSukthiSudha
SaatiSamethalu
AnniSandarballoSukthulu
SaiChamatkaraVani
SahityaVanamuloTulasidalalu-1
SundaraMandaralu
SumadhuraSubhashitalu
SuvarnaSubhashitalu
SukthiRatnaavali
ManchiMatalu
SamskruthaLokokthulu
SamskruthaKavyaSangrahamu
BarthruHariSubhashitamu
VemanaVedaSukthulu
SukthiSudhakaramu
SarvagnaVachanalu
SukthiSudha
VinodaSahityaVaichitralu-1
AryoktiAnuSukthiMukthavali
SamskruthaSukthiRatnaKoshah-2
AryokthiSapthasathi-TeluguSamethalu-2
AryaVani
AndhraHitopodesaChampuvu
MitraSaahasri
ReddySukthulu
SaiSubhashitamulu
SukthiSudhakaramu
SukthiVaijayanti-1
SukthiSudhalahari-2
RaghavendhraNeethiSudha
YellareddySukthiMukthavali

369 మంచిముత్యాలు
369 మంచిమాణిక్యాలు
BN భాషితాలు
అమృతబిందువులు
ఆధ్యాత్మికదర్పణం
ఋషివని
కబీరుసూక్తిముక్తావళి
కొరల్- తిరువళ్ళువరుసూక్తులు
తెలుగుజాతీయములు-1
తెలుగుపోడుపుకథలు
తెలుగుసామెతలు
తెలుగుసామెతలు
తెలుగుసామెతలు
దివ్యసూక్తులు
నిర్మలానందసుక్తులు
ప్రజాసూక్తం- తెలుగుసూక్తులసంకలనం
ప్రపంచప్రఖ్యాతసూక్తులులోకోక్తులు
మహావీరాసక్తులు
మెహెర్సుభాషితములు
లోకోక్తిముక్తావళియానుతెలుగుసామెతలు
వినయాంజలి
వ్యవసాయసమేతలు
సజీవసత్యాలు
సహస్రసువర్ణసూక్తిసుధ
సాటిసామేతలు
అన్నిసందర్భాల్లొసూక్తులు
సైచమత్కారవని
సాహిత్యవనములోతులసీదళాలు-1
సుందరమందరాలు
సుమధురాసుభాషితాలు
సువర్ణసుభాషితాలు
సూక్తిరత్నావళి
మంచిమాటలు
సంస్కృతలోకోక్తులు
సంస్కృతకవ్యాసంగ్రహము
భర్తృహరిసుభాషితము
వేమనవేదసూక్తులు
సూక్తిసుధకారము
సర్వజ్ఞవచనలు
సూక్తిసుధ
వినోదసాహిత్యవైచిత్రలు-1
ఆర్యోక్తిఅనుసూక్తిముక్తావళి
సంస్కృతసక్తిరత్నకోషా-2
ఆర్యోక్తిసప్తశతి-తెలుగుసామెతలు -2
ఆర్యవని
ఆంధ్రహితోపాడేశాచంపువు
మిత్రసాహస్రి
రెడ్డిసుక్తులు
సాయిసుభాషితములు
సూక్తిసుధకారము
సూక్తివైజయంతి-1
సూక్తిసుధాలహరి-2
రాఘవేంద్రనీతిసుధ
యెల్లారెడ్డిసూక్తిముక్తావళి

369ManchiMutyalu
369ManchiManikyalu
BNBashitalu
AmruthaBinduvulu
AdhyatmikaDarpanam
RushiVani
KabeerSukthiMukthavali
Kural-ThiruvalluvaruSukthulu
TeluguJaateeyamulu-1
TeluguPodupuKathalu
TeluguSamethalu
TeluguSamethalu
TeluguSamethalu
DivyaSuktulu
NirmalanandaSuktulu
PrajaSuktam-TeluguSuktulaSankalanam
PrapanchaPrakyataSuktuluLokoktulu
MahaveeraSuktulu
MeherSubhashitamulu
LokokthiMukthavaliAnuTeluguSamethalu
Vinayaanjali
VyavasaayaSamethalu
SajeevaSathyalu
SahasraSuvarnaSukthiSudha
SaatiSamethalu
AnniSandarballoSukthulu
SaiChamatkaraVani
SahityaVanamuloTulasidalalu-1
SundaraMandaralu
SumadhuraSubhashitalu
SuvarnaSubhashitalu
SukthiRatnaavali
ManchiMatalu
SamskruthaLokokthulu
SamskruthaKavyaSangrahamu
BarthruHariSubhashitamu
VemanaVedaSukthulu
SukthiSudhakaramu
SarvagnaVachanalu
SukthiSudha
VinodaSahityaVaichitralu-1
AryoktiAnuSukthiMukthavali
SamskruthaSukthiRatnaKoshah-2
AryokthiSapthasathi-TeluguSamethalu-2
AryaVani
AndhraHitopodesaChampuvu
MitraSaahasri
ReddySukthulu
SaiSubhashitamulu
SukthiSudhakaramu
SukthiVaijayanti-1
SukthiSudhalahari-2
RaghavendhraNeethiSudha
YellareddySukthiMukthavali

369 మంచిముత్యాలు
369 మంచిమాణిక్యాలు
BN భాషితాలు
అమృతబిందువులు
ఆధ్యాత్మికదర్పణం
ఋషివని
కబీరుసూక్తిముక్తావళి
కొరల్- తిరువళ్ళువరుసూక్తులు
తెలుగుజాతీయములు-1
తెలుగుపోడుపుకథలు
తెలుగుసామెతలు
తెలుగుసామెతలు
తెలుగుసామెతలు
దివ్యసూక్తులు
నిర్మలానందసుక్తులు
ప్రజాసూక్తం- తెలుగుసూక్తులసంకలనం
ప్రపంచప్రఖ్యాతసూక్తులులోకోక్తులు
మహావీరాసక్తులు
మెహెర్సుభాషితములు
లోకోక్తిముక్తావళియానుతెలుగుసామెతలు
వినయాంజలి
వ్యవసాయసమేతలు
సజీవసత్యాలు
సహస్రసువర్ణసూక్తిసుధ
సాటిసామేతలు
అన్నిసందర్భాల్లొసూక్తులు
సైచమత్కారవని
సాహిత్యవనములోతులసీదళాలు-1
సుందరమందరాలు
సుమధురాసుభాషితాలు
సువర్ణసుభాషితాలు
సూక్తిరత్నావళి
మంచిమాటలు
సంస్కృతలోకోక్తులు
సంస్కృతకవ్యాసంగ్రహము
భర్తృహరిసుభాషితము
వేమనవేదసూక్తులు
సూక్తిసుధకారము
సర్వజ్ఞవచనలు
సూక్తిసుధ
వినోదసాహిత్యవైచిత్రలు-1
ఆర్యోక్తిఅనుసూక్తిముక్తావళి
సంస్కృతసక్తిరత్నకోషా-2
ఆర్యోక్తిసప్తశతి-తెలుగుసామెతలు -2
ఆర్యవని
ఆంధ్రహితోపాడేశాచంపువు
మిత్రసాహస్రి
రెడ్డిసుక్తులు
సాయిసుభాషితములు
సూక్తిసుధకారము
సూక్తివైజయంతి-1
సూక్తిసుధాలహరి-2
రాఘవేంద్రనీతిసుధ
యెల్లారెడ్డిసూక్తిముక్తావళి

Leave a Reply