రామాయణం Ramayanam Books free download

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
849శత శ్లేకి వ్యలీికి రామాయణంShathaSlokiValmikiRamayanam152Download
850స్ంపూరణ వ్యలీికి రామాయణంSampoornaValmikiRamayanamu237212Download
851చిత్ర రూపంలో స్ంపూరణ వ్యలీికి రామాయణంChitraRoopamLoSampoornaValmikiRamayanamu71739Download
852వ్యలీికి రామాయణం- బాల,అయోధా,స్తందర,ఉతుర కాండ- అంతరారధంValmikiRamayanamu-Antharardham70650Download
853శ్రీ రామాయణ రహస్ాంSriRamayanaRahasyamu25019Download
854జ్ఞత్మ జీవ్నంపై రామాయణ ప్రభావ్ంJaathiJeevanampaiRamayanaPrabhavam665Download
855రామాయణమంటేRamayanamante555Download
856రామాయణ సారస్వత దరశనముRamayanaSaaraswathaDarsanamu1149Download
857అంతరారధ రామాయణముAntarardaRamayanamu29115Download
858బాలానంద బొమిల రామాయణంBalanandaBommalaRamayanam10313Download
859రామాయణ విశేష్ణలుRamayanaVisheshalu36117Download
860బాలల బొమిల స్ంపూరణ రామాయణంBalalaBommalaSampoornaRamayanamu1127Download
861శ్రీమద్యవలీికి రామాయణోపనాాస్ములు- అయోధా,అరణా,కిష్టకంద కాండSriMadValmikiRamanopanyasamulu26122Download
862శ్రీరామ కథామృతము – స్మగ్ర స్మీక్షSriRamaKathamruthamuSamagraSameeksha60433Download
863శ్రీరామ కథామృతముSriRamaKathamruthamu35819Download
864శ్రీరామాయణ కథా స్తధSriRamayanaKathaSudha23216Download
865రామాయణ పరమారధంRamayanaParamardham746Download
866రామ కథాస్తధ-1,2 భాగాలుRamaKathaSudha-1To2-Vachana78595Download
867జీవ్న చిత్రాలు-రామయణ పాత్రలుJeevanaChitraluRamayanaPaatralu3968Download
868రామాయణంలోన్న కన్ని ఆదరశ పాత్రలుRamayanamLoniKonniAadarshaPaatralu16415Download
869రామాయణం పాత్రల ఆదరశం-1RamayanamPaatralaAadarsham-11065Download
870రామాయణంలో విశిషో పాత్రలుRamayanamLoVisishtaPaatralu1055Download
871రామాయణ పాత్రలుRamayanaPaatralu919Download
872లక్షమణుడుLakshmanudu564Download
873లక్షమణుడుLakshmanudu363Download
874భరతుడుBharathudu766Download
875కళ్యాణ రాముడుKalyanaRamudu38932Download
876కాళ్లద్యస్త రామకథKalidasuRamakatha597Download
877బాలానంద కుశలవుల కథBalanandaKushalavulaKatha987Download
878రావ్ణ రాజాము-రామ రాజాముRavanaRajyamu-RamaRajyamu29548Download
879రామాయణంRamayanam42534Download
880రామాయణోపనాాస్ మంజరిRamayanopanyasaManjari31646Download
881రామాయణ రహస్ా రతాివ్ళ్లRamayanaRahasyaRatnavali1952Download
882వ్యలీికి రామాయణము-బాల కాండముValmikiRamayanamu-BalaKanda13910Download
883వ్యలీికి వ్చన రామాయణము-బాల కాండముVachanaRamayanamu-Balakanda22322Download
884వ్యలీికి రామాయణోపనాాస్ములు-బాల కాండముValmikiRamayanopanyasamulu-Balakanda29518Download
885వ్యలీికి రామాయణము-బాల కాండముValmikiRamayanamu-BalaKanda15010Download
886వ్యలీికి రామాయణము-అయోధా కాండముValmikiRamayanamu-AyodhyaKanda18413Download
887వ్యలీికి రామాయణము-అయోధా కాండముVachanaRamayanamu-AyodhyaKanda40940Download
888వ్యలీికి రామాయణము-అయోధా కాండముValmikiRamayanamu-AyodhyaKanda18912Download
889అయోధాకాండ లోన్న ఆణిముతాాలుAyodhyaKandaLoniAnimuthyalu413Download
890శ్రీమద్రామాయణము-అరణా కాండSriMadramayanamu-AranyaKanda25416Download
891వ్యలీికి రామాయణం-అరణా కాండValmikiRamayanamu-AranyaKanda19511Download
892వ్యలీికి వ్చన రామాయణము-కిష్టకంద కాండముVachanaRamayanamu-KishkindaKanda21923Download
893స్తగ్రీవ్ పటాోభిషేకముSugrivaPattaabhishekamu849Download
894ఉపనాాస్ రామాయణము-చిత్రకూట స్మావేశముUpanyasaRamayanam464Download
895వ్యలీికి రామాయణము-స్తందర కాండము-న్నతా పారాయణముValmikiRamayanamu-SundaraKanda25017Download
896స్తందరకాండముSundaraKandamu37122Download
897స్తందరకాండSundaraKanda632Download
898వ్యలీికి వ్చన రామాయణము-స్తందర కాండముVachanaRamayanamu-SundaraKanda24523Download
899వ్యలీికి వ్చన రామాయణము-స్తందర కాండముVachanaRamayanamu-SundaraKanda15513Download
900స్తందర కాండకథSundaraKandaKatha383Download
901రామాయణాంతరగత స్తందరకాండముRamayanantargathaSundaraKandamu72335Download
902స్తందరకాండSundaraKanda272Download
903స్తందరకాండముSundaraKandamu30514Download
904స్తందరకాండముSundaraKandaTeluguPadya51915Download
905స్తందర స్ందేశముSundaraSandeshamu-Geya2708Download
906స్తందరకాండSundaraKanda14413Download
907రామాయణము-యుదధ కాండ-2Ramayanamu-YuddhaKanda-222234Download
908రామాయణము-యుదధ కాండ-3Ramayanamu-YuddhaKanda-316212Download
909వ్యలీికి రామాయణము-యుదధ కాండ-1ValmikiRamayanamu-YuddhaKanda-119313Download
910వ్యలీికి రామాయణము-ఉతుర కాండValmikiRamayanamu-UttaraKanda14916Download
911రామాయణ స్తధ-ఉతుర కాండముRamayanaSudha-UttaraKanda2175Download
912వ్యలీికి వ్చన రామాయణము-ఉతుర కాండముValmikiVachanaRamayanamu-UttaraKanda28330Download
913ఉతుర రామాయణముUttaraRamayanamu665Download
914ఉతుర రామాయణముUttaraRamayanamu1567Download
915ఉతుర రామాయణ కథలుUttaraRamayanaKathalu807Download
916రామాయణ తరంగిణి-1RamayanaTharangini-123816Download
917రామాయణ తరంగిణి-2RamayanaTharangini-223814Download
918రామాయణ తరంగిణి-6RamayanaTharangini-626316Download
919రామాయణ తరంగిణి-7RamayanaTharangini-730821Download
920రామాయణ రతాికరము-1,2,3RamayanaRathnakaramu-1-to-338219Download
921పాదుకా పటాోభిషేకంPadukaPattabhishekamu1008Download
922రామాయణ కలపవ్ృక్షం తెలుగుదనంRamayanaKalpavruksham-Telugudanam23213Download
923రామో విగ్రహవ్యన్ ధరిఃRamoVigrahavanDharmah394Download
924రామకథ -సాయి స్తధRamaKathaSaiSudha28816Download
925రామ కథా రస్ వ్యహిన్నRamaKathaaRasaVaahini46230Download
926సీతాదేవి వ్నవ్యస్ంSeethadeviVanavasam14610Download
927వ్యలీికీ రామాయణం శాపములు- వ్రములుValmikiRamayanamShapamulu-Varamulu45542Download
928స్ంస్కృతాంధ్ర రామాయణంలోన్న యుదధ పదధతులుYuddhaPaddatulu1677Download
929శ్రీరామ పధముSriRamaPadhamu864Download
930శ్రీరామనవ్మిSriRamaNavami17112Download
931వ్యలీికి రామాయణం-స్ంబంధాలుValmikiRamayanamSambandhalu756Download
932అచి తెలుగు రామాయణంలో భాష్ణ విశేష్ణలుAchhaTeluguRamayanamLoBhashaaVisheshalu1207Download
933రామచరిత మానస్ముRamacharitaManasamu95580Download
934రామచరిత మానస్ముRamacharitaManasamu45965Download
935రామచరిత మానస్ము -స్తందరకాండRamacharitaManasamu-SundaraKanda3912Download
936తులసీ రామాయణము-యుదధ కాండముTulasiRamayanamu-YuddhaKanda19410Download
937తులసీ రామాయణముTulasiRamayanam40222Download
938శ్రీరామ పటాోభిషేకము -శ్రీరామచరిత మానస్ము-ఉతురకాండSriRamaPattabhishekamu32313Download
939రామచరిత మానస్-తులసీ రామాయణంRamacharitaManas-TulasiRamayanam50628Download
940వ్యలీికీయ జ్ఞాన వ్యసిషాముValmikiJnanaVasistam45326Download
941ఆంధ్ర వ్యసిషా రామాయణము-1AndhraVasistaRamayanamu-150234Download
942ఆంధ్ర వ్యసిషా రామాయణము-3AndhraVasistaRamayanamu-354311Download
943యోగ వ్యసిషా సారముYogaVasistaSaramu26847Download
944యోగ వ్యశిషా స్ంగ్రహముYogaVasistaSangrahamu58829Download
945యోగ వ్యసిషాము-ఉతురారధముYogaVasistamu-Uttarardhamu83868Download
946జటాయువు ధరిబోధJatayuvuDharmaBodha827Download
947108 నామాలోే స్ంపూరణ రామాయణం108NamalloSampoornaRamayanam302Download
948వ్యలీికి స్ంపూరణ రామాయణం-1,2ValmikiSampoornaRamayanam-1-21521196Download
949వ్యలీికి స్ంపూరణ రామయణ కథామృతముValmikiSampoornaRamayanaKathamruthamu73156Download
950వ్యలీికి రామాయణము-బాల కాండValmikiRamayanamu-BalaKanda101270Download
951వ్యలీికి రామాయణము-అయోధా కాండValmikiRamayanamu-AyodhyaKanda84040Download
952వ్యలీికి రామాయణము-అరణా కాండముValmikiRamayanamu-AranyaKanda96060Download
953వ్యలీికి రామాయణము-అరణా కాండముValmikiRamayanamu-AranyaKanda71952Download
954వ్యలీికి రామాయణము-కిష్టకంద కాండValmikiRamayanamu-KishkindaKanda76044Download
955వ్యలీికి రామాయణము-కిష్టకంద కాండValmikiRamayanamu-KishkindaKanda57436Download
956కిష్టకంద కాండముKishkindaKandamu1486Download
957వ్యలీికి రామాయణము-యుదధ కాండ-2 వ్ భాగముValmikiRamayanamu-YuddhaKanda-291951Download
958వ్యలీికి రామాయణము-ఉతుర కాండ-2 వ్ భాగముValmikiRamayanamu-UttaraKanda-272433Download
959ఆధాాతి రామాయణముAadhyatmaRamayanamu2168Download
960శ్రీరామున్న చరిత్రముSriRamuniCharitramu1327Download
961సీతారామాంజనేయ స్ంవ్యదముSitaRamanjaneyaSamvadamu65854Download
962స్ంపూరణ ఆంధ్ర శ్రీ మద్రామాయణముSampoornaAndhraSriMadramayanamu2442194Download
963మద్రామాయణ కథా స్తధా లహరి-పదాRamayanaKathaSudhaLahari28712Download
964మద్రామాయణ మకరందము-గేయ కవితSampoornaRamayanaMakarandamu-Geya116062Download
965రావ్ణ వ్ధ-యుదధ కాండ-గేయ కావ్ాంRaavanaVadha-YuddhaKanda14114Download
966సీతానేవషణ -కిష్టకంద కాండ -గేయ కావ్ాంSitanveshana-KishkindaKanda39711Download
967మద్రామాయణ కిష్టకంద కాండ-గేయ కవితSriMadramayanaKishkindKanda27910Download
968గీత రామాయణముGitaRamayanamu1599Download
969మదధాాతి గేయ రామాయణముSriMadadyatmaGeyaRamayanam21114Download
970మోక్షగుండ రామాయణము-యక్ష గానముMokshagundaRamayanamu-YakshaGana52326Download
971శతకరీత్మ పద్యాంధ్ర  స్ంగ్రహ రామాయణముSathakareethiPadyandhraSangrahaRamayanamu2157Download
972స్త్రీల రామాయణపు పాటలుStreelaRamayanapuPatalu42728Download
973ఆధాాతి రామాయణ కీరునలుAdhyatmaRamayanaKeerthanalu16611Download
974రామాయణ గానముRamayanaGanamu27930Download
975రామాయణ గాన స్తధ-బాల కాండRamayanaGanaSudha-BalaKanda2205Download
976చిత్రరూపంలో రామాయణంRamayanaStoryInPicture858Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతస్వామి నిర్వికల్పానంద521791PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యయథార్ధ గీతఅధగధానంద34631PDFYatharthaGeeta
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత-అంతరార్ధ విశేషణాయత్నంN/A8221PDFBhagavadGita-AntarardhaVisheshanaayatnam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామృతంఇలపావులూరి పాండురంగరావు196122PDFGeethamrutam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ప్రవచనములువెంపటి సూర్యనారాయణ297222PDFGeetaaPravachanamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనజీవిత సాఫల్యానికి గీత చూపిన మార్గముబల్మూరి రామారావు72772PDFJeevitaSaaphalyanikiGitaChupinaMargamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సంగ్రహముకొండేపూడి సుబ్బారావు6052PDFGitaSangrahamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతోపన్యాసములువిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి694573PDFGeetopanyasamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ముచ్చట్లువిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి9872PDFGeethaMuchhatlu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా భోధామృతమురామకోటి రామకృష్ణానంద స్వామి14572PDFGeethaBhodamrutamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సంహితరంగారెడ్డి508862PDFGeethaSamhitha
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ప్రతిభబులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి10343PDFGeetaPrathibha
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా పరిచయముబాలగంగాధర పట్నాయక్9982PDFBhagavadGitaParichayamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా ప్రవేశముజటావల్లభుల పురుషోత్తం14283PDFBhagavadGitaPraveshamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా వ్యాసములు-2చెలసాని నాగేశ్వరరావు443282PDFGeethaVyasamulu-2
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామృత సార సంగ్రహముస్వామి నరేంద్రానంద సరస్వతి178103PDFGeetamrutaSaaraSangrahamu
భగవద్గీతవిచారణవచనస్థిత ప్రజ్ఞుడు – భక్తుడుపాణ్యం రామనాధ శాస్త్రి11872PDFSthithaPrajnudu-Bhakthudu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా వచనముఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4031PDFGeethaVachanamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత -అర్జున విషాద,సాంఖ్య యోగం-వచనసామవేదం షణ్ముఖ శర్మ27031PDFBhagavadGita-Arjuna-SankhyaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతారహస్యముబాలగంగాధర తిలక్543462PDFGeethaaRahasyamu
భగవద్గీతవిచారణవచనత్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీతప్రభోదానంద యోగీశ్వరు45661PDFThraithaSiddhantaBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతోపదేశతత్త్వము-1ఆకెళ్ళ అచ్చన్న శాస్త్రి17783PDFGeetopadeshaTatvamu-1
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా విజ్ఞానముచల్లా కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి548254PDFBhagavadGitaaVignanamu
భగవద్గీతవిచారణవచనశ్రీ కృష్ణుని గీతావాణికృష్ణారావు5542PDFSriKrishnuniGeetaVani
భగవద్గీతవిచారణవచననిష్కామ యోగముదుగ్గిరాల బలరామ కృష్ణయ్య407124PDFNishkamaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామూలంవినోభాబావే6753PDFGeethaMoolam
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతోపన్యాసాలు అక్షరపరబ్రహ్మ యోగంN/A124134PDFAksharaParabrahmaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనశ్రీకృష్ణుడు చూపిన మార్గమురాజగోపాలచారి165124PDFSriKrishnuduChoopinaMaargamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత -రాజ గుహ్య యోగంమర్రిపాటి వెంకటనరసింహారావు192114PDFBhagavadgita-RajaGuhyaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదముN/A408373PDFBhagavadgitaBhashyarkaPrakashikanuvadamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా హృదయముదొడ్ల వేంకట రామి రెడ్డి281244PDFBhagavadGitaHrudayamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా మననముకామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు221172PDFBhagavadGitaMananamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సామ్యవాద సిద్ధాంతంయడ్లపల్లి కోటయ్య చౌదరి9193PDFGitaSamyavadaSiddhantamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతోపన్యాసములుహనుమంతరావు425194PDFBhagavadgeetopanyasamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనమన సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలురఘునాధాచార్య10052PDFManaSamasyalakuBhagavadgitaParishkaralu
భగవద్గీతవిచారణవచననిత్య జీవితంలో భగవద్గీతపండిత పెమ్మరాజు456393PDFNityaJeevithamLoBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణప్రశ్న+జవాబుగీతా హృదయము-జ్ఞానయోగంనండూరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ151122PDFGitaHrudayam
భగవద్గీతవిచారణప్రశ్న+జవాబుప్రశ్నోత్తరీప్రవచన గీతమళయాళ స్వామి733534PDFPrashnottareePravachanaGeetha
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-భగవాన్ ఉవాచసిద్ధాశ్రమం73131PDFBhagadGita-BhagavanUvacha
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా శాస్త్రంకొమరవోలు వేంకట శేష హనుమంతరావు49561PDFGeethaaSastram
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా తత్త్వవివేచనీN/A890642PDFGeethaTatvaVivechanee
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత టీకా తాత్పర్య సహితN/A427202PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీగీతారాధనN/A14331PDFGeethaaradhana
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీమద్భగవద్గీత -శ్రీ శంకర భాష్యం యధాతదం-1,2సదానంద భారతి455352PDFBhagavadGita-ShankaraBhashyamYadathadam-1To2
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీమద్బగవద్గీత-1,2,3త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరు1398773PDFBhagavadGita-1To3
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యజ్ఞానేశ్వరి-2,3దిగవల్లి శేషగిరి రావు703423PDFJnaneshwari-2And3
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యమలయాళ సద్గురు గ్రంధావళి-6-శ్రీ మద్భగవద్గీతమలయాళ స్వామి691512PDFMalayalaSadguruGrandhavali-6-BhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యనీలకంఠీయ భగవద్గీతా భాష్యమునిర్మల శంకర శాస్త్రి318182PDFNeelakanteyaBhagavadGitaaBhashyam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-1-17 అధ్యాయాలుదేవిశెట్టి చలపతి రావు1599381PDFBhagavadGita-1To17Chapt
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-1-12 అధ్యాయాలుదేవిశెట్టి చలపతి రావు980541PDFBhagavadGita-1To12
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా యోగముచలసాని నాగేశ్వరరావు480372PDFGitaYogamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా భావార్ధ చంద్రికగరికపాటి లక్ష్మికాంతం266102PDFGitaBhavardhaChandrika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత విజ్ఞానదీపికఆచంట శివరామ కృష్ణమూర్తి16882PDFBhagavadGitaVijnaDeepika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీ భగవద్గీత -గీతార్ధ దీపికా సహితముకీలాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు998692PDFSriBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-పరమార్ధ చంద్రికా సంహిత-1 నుంచి 4 భాగాలుచదలువాడ సుందరామ శాస్త్రి21371294PDFBhagavadGita-ParamardhaChandrikaSamhita-1To4
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతామృతముకొండేపూడి సుబ్బారావు371172PDFGeethamruthamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యవాసు దేవః సర్వంఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు3531PDFVasuDevahSarvam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మాధుర్యంఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4131PDFGitaMadhuryam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా వచనముఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4231PDFGitaVachanamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మహత్యంN/A16182PDFGitaMahatyam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మాధుర్యముN/A212122PDFGItaMadhuryamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యరెండు గీతలు భగవద్గీత-ఉత్తరగీతజంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి11342PDFRenduGitalu-BhagavadGita-UttaraGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యస్వస్వరూప సంధానముమాకం తిమ్మయ్య312142PDFSwaSwarupaSandhanamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅస్పర్శ యోగము-1,2దయానంద పొన్నాల212124PDFAsparsaYogam-1To2
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశత పత్రము-గీతా శాస్త్రమునిత్యానందులు462252PDFShatapatramu-GitaSastramu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅనాసక్తి యోగంఉన్నవ రాజగోపాల కృష్ణయ్య282133PDFAnaasakthiYogam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅమృతవాహిని-1 నుంచి 6 భాగాలుసీతారాం1135273PDFAmrutaVahini-1to6
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతాగర్భిత భావభోధినికోకా వేంకటరామానుజులు737454PDFBhagavadGitaaGarbhitaBhavaBhodini
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతా రహస్య ప్రకాశికవరాహ నరసింహశర్మ1247324PDFBhagavadGitaaRahasyaPrakasika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యమదాంధ్ర భగవద్గీత-2సుబ్రహ్మణ్యం200132PDFMadandhraBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీత-పారాయణపురాణపండ కృష్ణమూర్తి4021PDFBhagavadGita-Parayana
భగవద్గీతవిచారణపద్యమద్భగవద్గీతా మననము-పారాయణకామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు179143PDFSriMadBhagavadGitaMananamu
భగవద్గీతవిచారణపద్యఆంధ్రీకృత భగవద్గీతమావుడూరి సత్యనారాయణశాస్త్రి22493PDFAndhreekruthaBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీత – ఆంధ్ర పద్యానువాదముకూచిబోట్ల ప్రభాకర శాస్త్రి16473PDFBhagavadGita-AndhraPadyanuvadam
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీతరంగారామానుజమహాదేశిక్10211PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గీతికలలోదుర్గారావు13992PDFBhagavadGita-Geetika
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – పద్య కావ్యముతూపల్లి కృష్ణ మూర్తి5642PDFBhagavadGita-PadyaKavyam
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గేయ మాలసూరంపూడి రాధాకృష్ణ మూర్తి13952PDFBhagavadGita-GeyaMala
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గేయ కృతికసిరెడ్డి15062PDFBhagavadGita-GeyaKruthi
భగవద్గీతవిచారణబుర్రకథభగవద్గీత – బుర్రకథశ్రిమూర్తి3643PDFBhagavadGita-BurraKatha

ShathaSlokiValmikiRamayanam
SampoornaValmikiRamayanamu
ChitraRoopamLoSampoornaValmikiRamayanamu
ValmikiRamayanamu-Antharardham
SriRamayanaRahasyamu
JaathiJeevanampaiRamayanaPrabhavam
Ramayanamante
RamayanaSaaraswathaDarsanamu
AntarardaRamayanamu
BalanandaBommalaRamayanam
RamayanaVisheshalu
BalalaBommalaSampoornaRamayanamu
SriMadValmikiRamanopanyasamulu
SriRamaKathamruthamuSamagraSameeksha
SriRamaKathamruthamu
SriRamayanaKathaSudha
RamayanaParamardham
RamaKathaSudha-1To2-Vachana
JeevanaChitraluRamayanaPaatralu
RamayanamLoniKonniAadarshaPaatralu
RamayanamPaatralaAadarsham-1
RamayanamLoVisishtaPaatralu
RamayanaPaatralu
Lakshmanudu
Lakshmanudu
Bharathudu
KalyanaRamudu
KalidasuRamakatha
BalanandaKushalavulaKatha
RavanaRajyamu-RamaRajyamu
Ramayanam
RamayanopanyasaManjari
RamayanaRahasyaRatnavali
ValmikiRamayanamu-BalaKanda
VachanaRamayanamu-Balakanda
ValmikiRamayanopanyasamulu-Balakanda
ValmikiRamayanamu-BalaKanda
ValmikiRamayanamu-AyodhyaKanda
VachanaRamayanamu-AyodhyaKanda
ValmikiRamayanamu-AyodhyaKanda
AyodhyaKandaLoniAnimuthyalu
SriMadramayanamu-AranyaKanda
ValmikiRamayanamu-AranyaKanda
VachanaRamayanamu-KishkindaKanda
SugrivaPattaabhishekamu
UpanyasaRamayanam
ValmikiRamayanamu-SundaraKanda
SundaraKandamu
SundaraKanda
VachanaRamayanamu-SundaraKanda
VachanaRamayanamu-SundaraKanda
SundaraKandaKatha
RamayanantargathaSundaraKandamu
SundaraKanda
SundaraKandamu
SundaraKandaTeluguPadya
SundaraSandeshamu-Geya
SundaraKanda
Ramayanamu-YuddhaKanda-2
Ramayanamu-YuddhaKanda-3
ValmikiRamayanamu-YuddhaKanda-1
ValmikiRamayanamu-UttaraKanda
RamayanaSudha-UttaraKanda
ValmikiVachanaRamayanamu-UttaraKanda
UttaraRamayanamu
UttaraRamayanamu
UttaraRamayanaKathalu
RamayanaTharangini-1
RamayanaTharangini-2
RamayanaTharangini-6
RamayanaTharangini-7
RamayanaRathnakaramu-1-to-3
PadukaPattabhishekamu
RamayanaKalpavruksham-Telugudanam
RamoVigrahavanDharmah
RamaKathaSaiSudha
RamaKathaaRasaVaahini
SeethadeviVanavasam
ValmikiRamayanamShapamulu-Varamulu
YuddhaPaddatulu
SriRamaPadhamu
SriRamaNavami
ValmikiRamayanamSambandhalu
AchhaTeluguRamayanamLoBhashaaVisheshalu
RamacharitaManasamu
RamacharitaManasamu
RamacharitaManasamu-SundaraKanda
TulasiRamayanamu-YuddhaKanda
TulasiRamayanam
SriRamaPattabhishekamu
RamacharitaManas-TulasiRamayanam
ValmikiJnanaVasistam
AndhraVasistaRamayanamu-1
AndhraVasistaRamayanamu-3
YogaVasistaSaramu
YogaVasistaSangrahamu
YogaVasistamu-Uttarardhamu
JatayuvuDharmaBodha
108NamalloSampoornaRamayanam
ValmikiSampoornaRamayanam-1-2
ValmikiSampoornaRamayanaKathamruthamu
ValmikiRamayanamu-BalaKanda
ValmikiRamayanamu-AyodhyaKanda
ValmikiRamayanamu-AranyaKanda
ValmikiRamayanamu-AranyaKanda
ValmikiRamayanamu-KishkindaKanda
ValmikiRamayanamu-KishkindaKanda
KishkindaKandamu
ValmikiRamayanamu-YuddhaKanda-2
ValmikiRamayanamu-UttaraKanda-2
AadhyatmaRamayanamu
SriRamuniCharitramu
SitaRamanjaneyaSamvadamu
SampoornaAndhraSriMadramayanamu
RamayanaKathaSudhaLahari
SampoornaRamayanaMakarandamu-Geya
RaavanaVadha-YuddhaKanda
Sitanveshana-KishkindaKanda
SriMadramayanaKishkindKanda
GitaRamayanamu
SriMadadyatmaGeyaRamayanam
MokshagundaRamayanamu-YakshaGana
SathakareethiPadyandhraSangrahaRamayanamu
StreelaRamayanapuPatalu
AdhyatmaRamayanaKeerthanalu
RamayanaGanamu
RamayanaGanaSudha-BalaKanda
RamayanaStoryInPicture

శాతాస్లోకివాల్మికిరామయణం
సంపూర్ణవల్మికిరామయణము
చిత్రరూపమ్లోసాంపూర్నవల్మికిరామయణము
వాల్మీకిరామయణము-అంతరార్థం
శ్రీరామయణరాహస్యము
జాతిజీవనంపైరమయణప్రవం
రామాయణమంతే
రామాయణసారస్వాతదర్శనము
అంతరార్దరామయణము
బాలానంద బొమ్మలారామాయణం
రామాయణవిశలు
బాలలబొమ్మలసంపూర్ రామయణము
శ్రీమాద్వాల్మికిరమణోపన్యసాములు
శ్రీరామకాథమృతముసమగ్రసమీక్ష
శ్రీరామకథమృతము
శ్రీరామాయణకథసూధ
రామాయణపర్మార్థం
రామకతాసుధ -1 తో 2-వచన
జీవనా చిత్రాలారురామయనాపత్రాలు
రామాయణం లోనికోన్నీఆదర్పాపత్రాలు
రామాయణంపత్రాల ఆదర్శం -1
రామాయణం లోవిశిష్టపాత్రలు
రామాయణపత్రాలు
లక్ష్మణుడు
లక్ష్మణుడు
భరతుడు
కల్యాణరాముడు
కాళిదాసురమకథ
బాలానంద కుశలావులకథ
రావణరాజ్యము-రామరాజ్యము
రామాయణం
రామాయణోపన్యసామంజరి
రామాయణరాహస్యరత్నవళి
వాల్మీకిరామయణము-బాలకాండ
వచనరామయణము-బాలకండ
వాల్మీకిరామయనోపన్యసాములు-బాలకాండ
వాల్మీకిరామయణము-బాలకాండ
వాల్మీకిరామయణము-అయోధ్యకాండ
వచనరామయణము-అయోధ్యకాండ
వాల్మీకిరామయణము-అయోధ్యకాండ
అయోధ్యకాండలోనిఅనిముత్యాలూ
శ్రీమాద్రమయనము-ఆరణ్యకండ
వాల్మీకిరామయణము-ఆరణ్యకండ
వచనరామయణము-కిష్కిందకాండ
సుగ్రీవపట్టాభిషేకం
ఉపన్యసారామయణం
వాల్మీకిరామయనాము-సుందరకాండ
సుందరకాండము
సుందరకాండ
వచనరామయనము-సుందరకాండ
వచనరామయనము-సుందరకాండ
సుందరకాండకథ
రామాయనంతర్గససుందరకాండము
సుందరకాండ
సుందరకాండము
సుందరకాండ తేలుగుపాద్య
సుందరసండేషము-గెయా
సుందరకాండ
రామాయణము-యుద్ధకాండ -2
రామాయణము-యుద్ధకాండ -3
వాల్మీకిరామయనాము-యుద్ధకాండ -1
వాల్మీకిరామయణము-ఉత్తరాకండ
రామాయణసూధ-ఉత్తరాకండ
వాల్మీకివచనరామయనము-ఉత్తరాకండ
ఉత్తరామయనాము
ఉత్తరామయనాము
ఉత్తరామాయణకథలు
రామాయణ తరంగిని -1
రామాయణ తరంగిని -2
రామాయణ తరంగిని -6
రామాయణ తరంగిని -7
రామాయణరత్నకరము -1 నుండి -3 వరకు
పాడుకాపట్టభిషేకం
రామాయణకల్పవృక్షం-తెలుగుదనం
రామోవిగ్రహవన్ ధర్మ
రామకథసాయిసుధ
రామకథరసవహిహిణి
సీతాదేవివనవసం
వాల్మీకిరామయణంషాపములు-వరములు
యుద్ధపద్దతులు
శ్రీరామపాధము
శ్రీరామనవమి
వాల్మీకిరామయణంసంబంధలు
అచ్చాటేలుగురామాయణం లోభాషావిషాలూ
రామచరితమనసము
రామచరితమనసము
రామచరితమనసము-సుందరకాండ
తులసిరామయనాము-యుద్ధకాండ
తులసిరామయణం
శ్రీరామపట్టభిషేకం
రామచరితమనాస్-తులసిరామయణం
వాల్మీకిజ్ఞానవాసిజం
ఆంధ్రవాసిస్తారామయణము -1
ఆంధ్రవాసిస్తారామయణము -3
యోగవాసిస్తసారము
యోగవాసిస్తాసంగ్రహము
యోగవాసిస్తుము-ఉత్తరాధము
జటయువుధర్మబోధ
108 నమల్లోసంపూర్ణరామాయణం
వాల్మీకిసంపూర్ రామయణం -1
వాల్మీకిసంపూర్నరామయకథమృతుము
వాల్మీకిరామయణము-బాలకాండ
వాల్మీకిరామయణము-అయోధ్యకాండ
వాల్మీకిరామయణము-ఆరణ్యకండ
వాల్మీకిరామయణము-ఆరణ్యకండ
వాల్మీకిరామయణము-కిష్కిందకాండ
వాల్మీకిరామయణము-కిష్కిందకాండ
కిష్కిందకండము
వాల్మీకిరామయనాము-యుద్ధకాండ -2
వాల్మీకిరామయణము-ఉత్తరాకండ -2
ఆధ్యాత్మరామయనము
శ్రీరామునిచరిత్రము
సీతారామంజనేయసంవదము
సంపూర్ణ ఆంధ్రాశ్రీమద్రమయనము
రామాయణకథసధలహరి
సంపూర్నరామయమకరండము-గయ
రావణ వధ-యుద్ధకాండ
సీతాన్‌వేషన-కిష్కిందకాండ
శ్రీమాద్రమయన కిష్కిందకండ
గీతరామయణము
శ్రీమదద్యమగయరామయణం
మోక్షగుండరామయణము-యక్షగాణ
సతకరీతిపద్యంధ్రాసంగ్రహరామయనము
స్ట్రీలారామయణపుపటలు
అధ్యాత్మరామయణకీర్తనలు
రామాయణగణము
రామాయణగణసుధ-బాలకాండ
రామాయణ స్టోరీఇన్ పిక్చర్

ShathaSlokiValmikiRamayanam
SampoornaValmikiRamayanamu
ChitraRoopamLoSampoornaValmikiRamayanamu
ValmikiRamayanamu-Antharardham
SriRamayanaRahasyamu
JaathiJeevanampaiRamayanaPrabhavam
Ramayanamante
RamayanaSaaraswathaDarsanamu
AntarardaRamayanamu
BalanandaBommalaRamayanam
RamayanaVisheshalu
BalalaBommalaSampoornaRamayanamu
SriMadValmikiRamanopanyasamulu
SriRamaKathamruthamuSamagraSameeksha
SriRamaKathamruthamu
SriRamayanaKathaSudha
RamayanaParamardham
RamaKathaSudha-1To2-Vachana
JeevanaChitraluRamayanaPaatralu
RamayanamLoniKonniAadarshaPaatralu
RamayanamPaatralaAadarsham-1
RamayanamLoVisishtaPaatralu
RamayanaPaatralu
Lakshmanudu
Lakshmanudu
Bharathudu
KalyanaRamudu
KalidasuRamakatha
BalanandaKushalavulaKatha
RavanaRajyamu-RamaRajyamu
Ramayanam
RamayanopanyasaManjari
RamayanaRahasyaRatnavali
ValmikiRamayanamu-BalaKanda
VachanaRamayanamu-Balakanda
ValmikiRamayanopanyasamulu-Balakanda
ValmikiRamayanamu-BalaKanda
ValmikiRamayanamu-AyodhyaKanda
VachanaRamayanamu-AyodhyaKanda
ValmikiRamayanamu-AyodhyaKanda
AyodhyaKandaLoniAnimuthyalu
SriMadramayanamu-AranyaKanda
ValmikiRamayanamu-AranyaKanda
VachanaRamayanamu-KishkindaKanda
SugrivaPattaabhishekamu
UpanyasaRamayanam
ValmikiRamayanamu-SundaraKanda
SundaraKandamu
SundaraKanda
VachanaRamayanamu-SundaraKanda
VachanaRamayanamu-SundaraKanda
SundaraKandaKatha
RamayanantargathaSundaraKandamu
SundaraKanda
SundaraKandamu
SundaraKandaTeluguPadya
SundaraSandeshamu-Geya
SundaraKanda
Ramayanamu-YuddhaKanda-2
Ramayanamu-YuddhaKanda-3
ValmikiRamayanamu-YuddhaKanda-1
ValmikiRamayanamu-UttaraKanda
RamayanaSudha-UttaraKanda
ValmikiVachanaRamayanamu-UttaraKanda
UttaraRamayanamu
UttaraRamayanamu
UttaraRamayanaKathalu
RamayanaTharangini-1
RamayanaTharangini-2
RamayanaTharangini-6
RamayanaTharangini-7
RamayanaRathnakaramu-1-to-3
PadukaPattabhishekamu
RamayanaKalpavruksham-Telugudanam
RamoVigrahavanDharmah
RamaKathaSaiSudha
RamaKathaaRasaVaahini
SeethadeviVanavasam
ValmikiRamayanamShapamulu-Varamulu
YuddhaPaddatulu
SriRamaPadhamu
SriRamaNavami
ValmikiRamayanamSambandhalu
AchhaTeluguRamayanamLoBhashaaVisheshalu
RamacharitaManasamu
RamacharitaManasamu
RamacharitaManasamu-SundaraKanda
TulasiRamayanamu-YuddhaKanda
TulasiRamayanam
SriRamaPattabhishekamu
RamacharitaManas-TulasiRamayanam
ValmikiJnanaVasistam
AndhraVasistaRamayanamu-1
AndhraVasistaRamayanamu-3
YogaVasistaSaramu
YogaVasistaSangrahamu
YogaVasistamu-Uttarardhamu
JatayuvuDharmaBodha
108NamalloSampoornaRamayanam
ValmikiSampoornaRamayanam-1-2
ValmikiSampoornaRamayanaKathamruthamu
ValmikiRamayanamu-BalaKanda
ValmikiRamayanamu-AyodhyaKanda
ValmikiRamayanamu-AranyaKanda
ValmikiRamayanamu-AranyaKanda
ValmikiRamayanamu-KishkindaKanda
ValmikiRamayanamu-KishkindaKanda
KishkindaKandamu
ValmikiRamayanamu-YuddhaKanda-2
ValmikiRamayanamu-UttaraKanda-2
AadhyatmaRamayanamu
SriRamuniCharitramu
SitaRamanjaneyaSamvadamu
SampoornaAndhraSriMadramayanamu
RamayanaKathaSudhaLahari
SampoornaRamayanaMakarandamu-Geya
RaavanaVadha-YuddhaKanda
Sitanveshana-KishkindaKanda
SriMadramayanaKishkindKanda
GitaRamayanamu
SriMadadyatmaGeyaRamayanam
MokshagundaRamayanamu-YakshaGana
SathakareethiPadyandhraSangrahaRamayanamu
StreelaRamayanapuPatalu
AdhyatmaRamayanaKeerthanalu
RamayanaGanamu
RamayanaGanaSudha-BalaKanda
RamayanaStoryInPicture

శాతాస్లోకివాల్మికిరామయణం
సంపూర్ణవల్మికిరామయణము
చిత్రరూపమ్లోసాంపూర్నవల్మికిరామయణము
వాల్మీకిరామయణము-అంతరార్థం
శ్రీరామయణరాహస్యము
జాతిజీవనంపైరమయణప్రవం
రామాయణమంతే
రామాయణసారస్వాతదర్శనము
అంతరార్దరామయణము
బాలానంద బొమ్మలారామాయణం
రామాయణవిశలు
బాలలబొమ్మలసంపూర్ రామయణము
శ్రీమాద్వాల్మికిరమణోపన్యసాములు
శ్రీరామకాథమృతముసమగ్రసమీక్ష
శ్రీరామకథమృతము
శ్రీరామాయణకథసూధ
రామాయణపర్మార్థం
రామకతాసుధ -1 తో 2-వచన
జీవనా చిత్రాలారురామయనాపత్రాలు
రామాయణం లోనికోన్నీఆదర్పాపత్రాలు
రామాయణంపత్రాల ఆదర్శం -1
రామాయణం లోవిశిష్టపాత్రలు
రామాయణపత్రాలు
లక్ష్మణుడు
లక్ష్మణుడు
భరతుడు
కల్యాణరాముడు
కాళిదాసురమకథ
బాలానంద కుశలావులకథ
రావణరాజ్యము-రామరాజ్యము
రామాయణం
రామాయణోపన్యసామంజరి
రామాయణరాహస్యరత్నవళి
వాల్మీకిరామయణము-బాలకాండ
వచనరామయణము-బాలకండ
వాల్మీకిరామయనోపన్యసాములు-బాలకాండ
వాల్మీకిరామయణము-బాలకాండ
వాల్మీకిరామయణము-అయోధ్యకాండ
వచనరామయణము-అయోధ్యకాండ
వాల్మీకిరామయణము-అయోధ్యకాండ
అయోధ్యకాండలోనిఅనిముత్యాలూ
శ్రీమాద్రమయనము-ఆరణ్యకండ
వాల్మీకిరామయణము-ఆరణ్యకండ
వచనరామయణము-కిష్కిందకాండ
సుగ్రీవపట్టాభిషేకం
ఉపన్యసారామయణం
వాల్మీకిరామయనాము-సుందరకాండ
సుందరకాండము
సుందరకాండ
వచనరామయనము-సుందరకాండ
వచనరామయనము-సుందరకాండ
సుందరకాండకథ
రామాయనంతర్గససుందరకాండము
సుందరకాండ
సుందరకాండము
సుందరకాండ తేలుగుపాద్య
సుందరసండేషము-గెయా
సుందరకాండ
రామాయణము-యుద్ధకాండ -2
రామాయణము-యుద్ధకాండ -3
వాల్మీకిరామయనాము-యుద్ధకాండ -1
వాల్మీకిరామయణము-ఉత్తరాకండ
రామాయణసూధ-ఉత్తరాకండ
వాల్మీకివచనరామయనము-ఉత్తరాకండ
ఉత్తరామయనాము
ఉత్తరామయనాము
ఉత్తరామాయణకథలు
రామాయణ తరంగిని -1
రామాయణ తరంగిని -2
రామాయణ తరంగిని -6
రామాయణ తరంగిని -7
రామాయణరత్నకరము -1 నుండి -3 వరకు
పాడుకాపట్టభిషేకం
రామాయణకల్పవృక్షం-తెలుగుదనం
రామోవిగ్రహవన్ ధర్మ
రామకథసాయిసుధ
రామకథరసవహిహిణి
సీతాదేవివనవసం
వాల్మీకిరామయణంషాపములు-వరములు
యుద్ధపద్దతులు
శ్రీరామపాధము
శ్రీరామనవమి
వాల్మీకిరామయణంసంబంధలు
అచ్చాటేలుగురామాయణం లోభాషావిషాలూ
రామచరితమనసము
రామచరితమనసము
రామచరితమనసము-సుందరకాండ
తులసిరామయనాము-యుద్ధకాండ
తులసిరామయణం
శ్రీరామపట్టభిషేకం
రామచరితమనాస్-తులసిరామయణం
వాల్మీకిజ్ఞానవాసిజం
ఆంధ్రవాసిస్తారామయణము -1
ఆంధ్రవాసిస్తారామయణము -3
యోగవాసిస్తసారము
యోగవాసిస్తాసంగ్రహము
యోగవాసిస్తుము-ఉత్తరాధము
జటయువుధర్మబోధ
108 నమల్లోసంపూర్ణరామాయణం
వాల్మీకిసంపూర్ రామయణం -1
వాల్మీకిసంపూర్నరామయకథమృతుము
వాల్మీకిరామయణము-బాలకాండ
వాల్మీకిరామయణము-అయోధ్యకాండ
వాల్మీకిరామయణము-ఆరణ్యకండ
వాల్మీకిరామయణము-ఆరణ్యకండ
వాల్మీకిరామయణము-కిష్కిందకాండ
వాల్మీకిరామయణము-కిష్కిందకాండ
కిష్కిందకండము
వాల్మీకిరామయనాము-యుద్ధకాండ -2
వాల్మీకిరామయణము-ఉత్తరాకండ -2
ఆధ్యాత్మరామయనము
శ్రీరామునిచరిత్రము
సీతారామంజనేయసంవదము
సంపూర్ణ ఆంధ్రాశ్రీమద్రమయనము
రామాయణకథసధలహరి
సంపూర్నరామయమకరండము-గయ
రావణ వధ-యుద్ధకాండ
సీతాన్‌వేషన-కిష్కిందకాండ
శ్రీమాద్రమయన కిష్కిందకండ
గీతరామయణము
శ్రీమదద్యమగయరామయణం
మోక్షగుండరామయణము-యక్షగాణ
సతకరీతిపద్యంధ్రాసంగ్రహరామయనము
స్ట్రీలారామయణపుపటలు
అధ్యాత్మరామయణకీర్తనలు
రామాయణగణము
రామాయణగణసుధ-బాలకాండ
రామాయణ స్టోరీఇన్ పిక్చర్

Leave a Reply