మహాభారతం తెలుగులో – Maha Bharatham in Telugu

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.


Maha Bharatham Vol 01 – Adi Parvam P-1
Maha Bharatham Vol 02 – Adi Parvam P-2
Maha Bharatham Vol 03 – Sabha Parvam
Maha Bharatham Vol 04 – Aranya Parvam P-1
Maha Bharatham Vol 05 – Aranya Parvam P-2
Maha Bharatham Vol 06 – Virata Parvam
Maha Bharatham Vol 07 – Udyoga Parvam
Maha Bharatham Vol 08 – Bheshma Parvam
Maha Bharatham Vol 09 – Drona Parva
Maha Bharatham Vol 10 – Karna Parvam
Maha Bharatham Vol 11 – Shalya Sowptika Striparvam
Maha Bharatham Vol 12 – Santi Parvam P-1
Maha Bharatham Vol 13 – Santi Parvam P-2
Maha Bharatham Vol 14 – Anushasanika Parvam
Maha Bharatham Vol 15 – Aswamedha Asramavasa Mousala Mahaprasthanika Parvam
Bharathamlo Neethikathalu – Ushasri
Mahabharatam Mokshadharmaparvam Modati Bhagam – Dr. Kanala Nalachakravarthy

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

Maha Bharatham Vol 01 – Adi Parvam P-1
Maha Bharatham Vol 02 – Adi Parvam P-2
Maha Bharatham Vol 03 – Sabha Parvam
Maha Bharatham Vol 04 – Aranya Parvam P-1
Maha Bharatham Vol 05 – Aranya Parvam P-2
Maha Bharatham Vol 06 – Virata Parvam
Maha Bharatham Vol 07 – Udyoga Parvam
Maha Bharatham Vol 08 – Bheshma Parvam
Maha Bharatham Vol 09 – Drona Parva
Maha Bharatham Vol 10 – Karna Parvam
Maha Bharatham Vol 11 – Shalya Sowptika Striparvam
Maha Bharatham Vol 12 – Santi Parvam P-1
Maha Bharatham Vol 13 – Santi Parvam P-2
Maha Bharatham Vol 14 – Anushasanika Parvam
Maha Bharatham Vol 15 – Aswamedha Asramavasa Mousala Mahaprasthanika Parvam
Bharathamlo Neethikathalu – Ushasri
Mahabharatam Mokshadharmaparvam Modati Bhagam – Dr. Kanala Nalachakravarthy

This Post Has One Comment

Leave a Reply