భగవద్గీత BhagavadGita Books

73 BhagavadGita Telugu books are available to free download

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
1039భగవద్గీతBhagavadGita52179Download
1040యథార్థగీతYatharthaGeeta3463Download
1041వచనం లో బొమ్మల భగవద్గీతVachanam Lo Bommala BhagavadGita8015Download
1042భగవద్గీత-అంతరార్థా విశాననాయత్నంBhagavadGita-Antarardha Visheshanaayatnam822Download
1043గీతమృతంGeethamrutam19612Download
1044గీతాప్రవచనములుGeetaaPravachanamulu29722Download
1045జీవితాసాఫల్యానికీగీతాచపినామార్గాముJeevitaSaaphalyanikiGitaChupinaMargamu7277Download
1046గీతాసంగ్రహముGitaSangrahamu605Download
1047గీటోపన్యాసములుGeetopanyasamulu69457Download
1048గీతా ముచ్చాట్లూGeethaMuchhatlu987Download
1049గీతాభోమృతముGeethaBhodamrutamu1457Download
1050గీతాసంహితGeethaSamhitha50886Download
1051గీతాప్రతీభాGeetaPrathibha1034Download
1052భగవద్గీతపరిచాయముBhagavadGitaParichayamu998Download
1053భగవద్గీతప్రవేషముBhagavadGitaPraveshamu1428Download
1054గీతవ్యసములు -2GeethaVyasamulu-244328Download
1055గీతమృతసారసంగ్రాహముGeetamrutaSaaraSangrahamu17810Download
1056స్తితాప్రజ్ఞుడు-భక్తుడుSthithaPrajnudu-Bhakthudu1187Download
1057గీతావచనముGeethaVachanamu403Download
1058భగవద్గీత-అర్జున-సాంఖ్యయోగంBhagavadGita-Arjuna-SankhyaYogam2703Download
1059గీతరాహస్యముGeethaaRahasyamu54346Download
1060గీటోపదేశ తత్వము -1GeetopadeshaTatvamu-11778Download
1061శ్రీకృష్ణునిగీతవణిSriKrishnuniGeetaVani554Download
1062గీతమూలంGeethaMoolam675Download
1063భగవద్గీతభాషార్కప్రకాషికానువాడముBhagavadgitaBhashyarkaPrakashikanuvadamu40837Download
1064భగవద్గీతమాననముBhagavadGitaMananamu22117Download
1065గీతాసమ్యవాడసిదంతముGitaSamyavadaSiddhantamu919Download
1066మనసమస్యలకు భగవద్గీతపరిష్కరలుManaSamasyalakuBhagavadgitaParishkaralu1005Download
1067నిత్యజీవితం లోభాగవద్గీతNityaJeevithamLoBhagavadGita45639Download
1068భగవద్గీతఇన్వచనBhagavadGitaInVachana9664Download
1069గీతాహ్రదయంGitaHrudayam15112Download
1070ప్రష్ణోత్తరీప్రవచనగీతPrashnottareePravachanaGeetha67024Download
1071భగద్గీత-భగవానువాచBhagadGita-BhagavanUvacha7313Download
1072గీతాశాస్త్రంGeethaaSastram4956Download
1073గీతాతత్వవిచనిGeethaTatvaVivechanee89064Download
1074భగవద్గీతBhagavadGita42720Download
1075గీతారాధనGeethaaaradhana1433Download
1076భగవద్గీత- శంకరభాష్యమ్ యదతం -1 నుండి 2 వరకుBhagavadGita- ShankaraBhashyamYadathadam-1 To 245535Download
1077భగవద్గీత -1 నుండి 3 వరకుBhagavadGita-1 To 3139877Download
1078జ్ఞానేశ్వరి -2 మరియు 3Jnaneshwari-2 And 370342Download
1079మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -6-భగవద్గీతMalayalaSadguruGrandhavali-6-BhagavadGita69151Download
1080నీలకాంతేయ భగవద్గీతభాష్యంNeelakanteyaBhagavadGitaaBhashyam31818Download
1081గీతయోగముGitaYogamu48037Download
1082గీతాభవర్ధాచంద్రికGitaBhavardhaChandrika26610Download
1083భగవద్గీతవిజ్ఞ దీపికBhagavadGitaVijnaDeepika1688Download
1084శ్రీ భగవద్గీతSriBhagavadGita99869Download
1085గీతమృత్తముGeethamruthamu37117Download
1086వాసుదేవసర్వంVasuDevahSarvam353Download
1087గీతామాదురియంGitaMadhuryam413Download
1088గీతావచనముGitaVachanamu423Download
1089గీతమహత్యంGitaMahatyam1618Download
1090గీతామధుర్యముGItaMadhuryamu21212Download
1091రేండుగీటలు-భగవద్గీత-ఉత్తరాగీతRenduGitalu-BhagavadGita-UttaraGita1134Download
1092స్వస్వరూపసంధనముSwaSwarupaSandhanamu31214Download
1093శతాపాత్రము-గీతాశాస్త్రముShatapatramu-GitaSastramu46225Download
1094అనసక్తి యోగంAnaasakthiYogam28213Download
1095అమృతావాహిని -1to6AmrutaVahini-1to6113527Download
1096మధంధ్రా భగవద్గీతMadandhraBhagavadGita20013Download
1097భగవద్గీత-పరాయణBhagavadGita-Paarayana402Download
1098శ్రీమద్ భగవద్గీత మననముSriMadBhagavadGita Mananamu17914Download
1099ఆంధ్రీకృత భగవద్గీతAndhreekruthaBhagavadGita2249Download
1100భగవద్గీత-ఆంధ్ర పాద్యనువాదంBhagavadGita-Andhra Padyanuvaadam1647Download
1101భగవద్గీతBhagavadGita1021Download
1102భగవద్గీత-గీతికBhagavadGita-Geetika1399Download
1103భగవద్గీత-పాదకవ్యంBhagavadGita-PadyaKavyam564Download
1104భగవద్గీత-గేమమాలBhagavadGita-GeyaMala1395Download
1105భగవద్గీత- గేయకృతిBhagavadGita- GeyaKruthi1506Download
1106భగవద్గీత-బుర్రకథBhagavadGita-BurraKatha364Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

BhagavadGita
YatharthaGeeta
Vachanam Lo Bommala BhagavadGita
BhagavadGita-Antarardha Visheshanaayatnam
Geethamrutam
GeetaaPravachanamulu
JeevitaSaaphalyanikiGitaChupinaMargamu
GitaSangrahamu
Geetopanyasamulu
GeethaMuchhatlu
GeethaBhodamrutamu
GeethaSamhitha
GeetaPrathibha
BhagavadGitaParichayamu
BhagavadGitaPraveshamu
GeethaVyasamulu-2
GeetamrutaSaaraSangrahamu
SthithaPrajnudu-Bhakthudu
GeethaVachanamu
BhagavadGita-Arjuna-SankhyaYogam
GeethaaRahasyamu
GeetopadeshaTatvamu-1
SriKrishnuniGeetaVani
GeethaMoolam
BhagavadgitaBhashyarkaPrakashikanuvadamu
BhagavadGitaMananamu
GitaSamyavadaSiddhantamu
ManaSamasyalakuBhagavadgitaParishkaralu
NityaJeevithamLoBhagavadGita
BhagavadGitaInVachana
GitaHrudayam
PrashnottareePravachanaGeetha
BhagadGita-BhagavanUvacha
GeethaaSastram
GeethaTatvaVivechanee
BhagavadGita
Geethaaaradhana
BhagavadGita- ShankaraBhashyamYadathadam-1 To 2
BhagavadGita-1 To 3
Jnaneshwari-2 And 3
MalayalaSadguruGrandhavali-6-BhagavadGita
NeelakanteyaBhagavadGitaaBhashyam
GitaYogamu
GitaBhavardhaChandrika
BhagavadGitaVijnaDeepika
SriBhagavadGita
Geethamruthamu
VasuDevahSarvam
GitaMadhuryam
GitaVachanamu
GitaMahatyam
GItaMadhuryamu
RenduGitalu-BhagavadGita-UttaraGita
SwaSwarupaSandhanamu
Shatapatramu-GitaSastramu
AnaasakthiYogam
AmrutaVahini-1to6
MadandhraBhagavadGita
BhagavadGita-Paarayana
SriMadBhagavadGita Mananamu
AndhreekruthaBhagavadGita
BhagavadGita-Andhra Padyanuvaadam
BhagavadGita
BhagavadGita-Geetika
BhagavadGita-PadyaKavyam
BhagavadGita-GeyaMala
BhagavadGita- GeyaKruthi
BhagavadGita-BurraKatha

భగవద్గీత
యథార్థగీత
వచనం లో బొమ్మల భగవద్గీత
భగవద్గీత-అంతరార్థా విశాననాయత్నం
గీతమృతం
గీతాప్రవచనములు
జీవితాసాఫల్యానికీగీతాచపినామార్గాము
గీతాసంగ్రహము
గీటోపన్యాసములు
గీతా ముచ్చాట్లూ
గీతాభోమృతము
గీతాసంహిత
గీతాప్రతీభా
భగవద్గీతపరిచాయము
భగవద్గీతప్రవేషము
గీతవ్యసములు -2
గీతమృతసారసంగ్రాహము
స్తితాప్రజ్ఞుడు-భక్తుడు
గీతావచనము
భగవద్గీత-అర్జున-సాంఖ్యయోగం
గీతరాహస్యము
గీటోపదేశ తత్వము -1
శ్రీకృష్ణునిగీతవణి
గీతమూలం
భగవద్గీతభాషార్కప్రకాషికానువాడము
భగవద్గీతమాననము
గీతాసమ్యవాడసిదంతము
మనసమస్యలకు భగవద్గీతపరిష్కరలు
నిత్యజీవితం లోభాగవద్గీత
భగవద్గీతఇన్వచన
గీతాహ్రదయం
ప్రష్ణోత్తరీప్రవచనగీత
భగద్గీత-భగవానువాచ
గీతాశాస్త్రం
గీతాతత్వవిచని
భగవద్గీత
గీతారాధన
భగవద్గీత- శంకరభాష్యమ్ యదతం -1 నుండి 2 వరకు
భగవద్గీత -1 నుండి 3 వరకు
జ్ఞానేశ్వరి -2 మరియు 3
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -6-భగవద్గీత
నీలకాంతేయ భగవద్గీతభాష్యం
గీతయోగము
గీతాభవర్ధాచంద్రిక
భగవద్గీతవిజ్ఞ దీపిక
శ్రీ భగవద్గీత
గీతమృత్తము
వాసుదేవసర్వం
గీతామాదురియం
గీతావచనము
గీతమహత్యం
గీతామధుర్యము
రేండుగీటలు-భగవద్గీత-ఉత్తరాగీత
స్వస్వరూపసంధనము
శతాపాత్రము-గీతాశాస్త్రము
అనసక్తి యోగం
అమృతావాహిని -1to6
మధంధ్రా భగవద్గీత
భగవద్గీత-పరాయణ
శ్రీమద్ భగవద్గీత మననము
ఆంధ్రీకృత భగవద్గీత
భగవద్గీత-ఆంధ్ర పాద్యనువాదం
భగవద్గీత
భగవద్గీత-గీతిక
భగవద్గీత-పాదకవ్యం
భగవద్గీత-గేమమాల
భగవద్గీత- గయకృతి
భగవద్గీత-బుర్రాకథ

BhagavadGita
YatharthaGeeta
Vachanam Lo Bommala BhagavadGita
BhagavadGita-Antarardha Visheshanaayatnam
Geethamrutam
GeetaaPravachanamulu
JeevitaSaaphalyanikiGitaChupinaMargamu
GitaSangrahamu
Geetopanyasamulu
GeethaMuchhatlu
GeethaBhodamrutamu
GeethaSamhitha
GeetaPrathibha
BhagavadGitaParichayamu
BhagavadGitaPraveshamu
GeethaVyasamulu-2
GeetamrutaSaaraSangrahamu
SthithaPrajnudu-Bhakthudu
GeethaVachanamu
BhagavadGita-Arjuna-SankhyaYogam
GeethaaRahasyamu
GeetopadeshaTatvamu-1
SriKrishnuniGeetaVani
GeethaMoolam
BhagavadgitaBhashyarkaPrakashikanuvadamu
BhagavadGitaMananamu
GitaSamyavadaSiddhantamu
ManaSamasyalakuBhagavadgitaParishkaralu
NityaJeevithamLoBhagavadGita
BhagavadGitaInVachana
GitaHrudayam
PrashnottareePravachanaGeetha
BhagadGita-BhagavanUvacha
GeethaaSastram
GeethaTatvaVivechanee
BhagavadGita
Geethaaaradhana
BhagavadGita- ShankaraBhashyamYadathadam-1 To 2
BhagavadGita-1 To 3
Jnaneshwari-2 And 3
MalayalaSadguruGrandhavali-6-BhagavadGita
NeelakanteyaBhagavadGitaaBhashyam
GitaYogamu
GitaBhavardhaChandrika
BhagavadGitaVijnaDeepika
SriBhagavadGita
Geethamruthamu
VasuDevahSarvam
GitaMadhuryam
GitaVachanamu
GitaMahatyam
GItaMadhuryamu
RenduGitalu-BhagavadGita-UttaraGita
SwaSwarupaSandhanamu
Shatapatramu-GitaSastramu
AnaasakthiYogam
AmrutaVahini-1to6
MadandhraBhagavadGita
BhagavadGita-Paarayana
SriMadBhagavadGita Mananamu
AndhreekruthaBhagavadGita
BhagavadGita-Andhra Padyanuvaadam
BhagavadGita
BhagavadGita-Geetika
BhagavadGita-PadyaKavyam
BhagavadGita-GeyaMala
BhagavadGita- GeyaKruthi
BhagavadGita-BurraKatha

భగవద్గీత
యథార్థగీత
వచనం లో బొమ్మల భగవద్గీత
భగవద్గీత-అంతరార్థా విశాననాయత్నం
గీతమృతం
గీతాప్రవచనములు
జీవితాసాఫల్యానికీగీతాచపినామార్గాము
గీతాసంగ్రహము
గీటోపన్యాసములు
గీతా ముచ్చాట్లూ
గీతాభోమృతము
గీతాసంహిత
గీతాప్రతీభా
భగవద్గీతపరిచాయము
భగవద్గీతప్రవేషము
గీతవ్యసములు -2
గీతమృతసారసంగ్రాహము
స్తితాప్రజ్ఞుడు-భక్తుడు
గీతావచనము
భగవద్గీత-అర్జున-సాంఖ్యయోగం
గీతరాహస్యము
గీటోపదేశ తత్వము -1
శ్రీకృష్ణునిగీతవణి
గీతమూలం
భగవద్గీతభాషార్కప్రకాషికానువాడము
భగవద్గీతమాననము
గీతాసమ్యవాడసిదంతము
మనసమస్యలకు భగవద్గీతపరిష్కరలు
నిత్యజీవితం లోభాగవద్గీత
భగవద్గీతఇన్వచన
గీతాహ్రదయం
ప్రష్ణోత్తరీప్రవచనగీత
భగద్గీత-భగవానువాచ
గీతాశాస్త్రం
గీతాతత్వవిచని
భగవద్గీత
గీతారాధన
భగవద్గీత- శంకరభాష్యమ్ యదతం -1 నుండి 2 వరకు
భగవద్గీత -1 నుండి 3 వరకు
జ్ఞానేశ్వరి -2 మరియు 3
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -6-భగవద్గీత
నీలకాంతేయ భగవద్గీతభాష్యం
గీతయోగము
గీతాభవర్ధాచంద్రిక
భగవద్గీతవిజ్ఞ దీపిక
శ్రీ భగవద్గీత
గీతమృత్తము
వాసుదేవసర్వం
గీతామాదురియం
గీతావచనము
గీతమహత్యం
గీతామధుర్యము
రేండుగీటలు-భగవద్గీత-ఉత్తరాగీత
స్వస్వరూపసంధనము
శతాపాత్రము-గీతాశాస్త్రము
అనసక్తి యోగం
అమృతావాహిని -1to6
మధంధ్రా భగవద్గీత
భగవద్గీత-పరాయణ
శ్రీమద్ భగవద్గీత మననము
ఆంధ్రీకృత భగవద్గీత
భగవద్గీత-ఆంధ్ర పాద్యనువాదం
భగవద్గీత
భగవద్గీత-గీతిక
భగవద్గీత-పాదకవ్యం
భగవద్గీత-గేమమాల
భగవద్గీత- గయకృతి
భగవద్గీత-బుర్రకథ

Leave a Reply