భగవద్గీత BhagavadGita Books

73 BhagavadGita Telugu books are available to free download

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
1039భగవద్గీతBhagavadGita52179Download
1040యథార్థగీతYatharthaGeeta3463Download
1041వచనం లో బొమ్మల భగవద్గీతVachanam Lo Bommala BhagavadGita8015Download
1042భగవద్గీత-అంతరార్థా విశాననాయత్నంBhagavadGita-Antarardha Visheshanaayatnam822Download
1043గీతమృతంGeethamrutam19612Download
1044గీతాప్రవచనములుGeetaaPravachanamulu29722Download
1045జీవితాసాఫల్యానికీగీతాచపినామార్గాముJeevitaSaaphalyanikiGitaChupinaMargamu7277Download
1046గీతాసంగ్రహముGitaSangrahamu605Download
1047గీటోపన్యాసములుGeetopanyasamulu69457Download
1048గీతా ముచ్చాట్లూGeethaMuchhatlu987Download
1049గీతాభోమృతముGeethaBhodamrutamu1457Download
1050గీతాసంహితGeethaSamhitha50886Download
1051గీతాప్రతీభాGeetaPrathibha1034Download
1052భగవద్గీతపరిచాయముBhagavadGitaParichayamu998Download
1053భగవద్గీతప్రవేషముBhagavadGitaPraveshamu1428Download
1054గీతవ్యసములు -2GeethaVyasamulu-244328Download
1055గీతమృతసారసంగ్రాహముGeetamrutaSaaraSangrahamu17810Download
1056స్తితాప్రజ్ఞుడు-భక్తుడుSthithaPrajnudu-Bhakthudu1187Download
1057గీతావచనముGeethaVachanamu403Download
1058భగవద్గీత-అర్జున-సాంఖ్యయోగంBhagavadGita-Arjuna-SankhyaYogam2703Download
1059గీతరాహస్యముGeethaaRahasyamu54346Download
1060గీటోపదేశ తత్వము -1GeetopadeshaTatvamu-11778Download
1061శ్రీకృష్ణునిగీతవణిSriKrishnuniGeetaVani554Download
1062గీతమూలంGeethaMoolam675Download
1063భగవద్గీతభాషార్కప్రకాషికానువాడముBhagavadgitaBhashyarkaPrakashikanuvadamu40837Download
1064భగవద్గీతమాననముBhagavadGitaMananamu22117Download
1065గీతాసమ్యవాడసిదంతముGitaSamyavadaSiddhantamu919Download
1066మనసమస్యలకు భగవద్గీతపరిష్కరలుManaSamasyalakuBhagavadgitaParishkaralu1005Download
1067నిత్యజీవితం లోభాగవద్గీతNityaJeevithamLoBhagavadGita45639Download
1068భగవద్గీతఇన్వచనBhagavadGitaInVachana9664Download
1069గీతాహ్రదయంGitaHrudayam15112Download
1070ప్రష్ణోత్తరీప్రవచనగీతPrashnottareePravachanaGeetha67024Download
1071భగద్గీత-భగవానువాచBhagadGita-BhagavanUvacha7313Download
1072గీతాశాస్త్రంGeethaaSastram4956Download
1073గీతాతత్వవిచనిGeethaTatvaVivechanee89064Download
1074భగవద్గీతBhagavadGita42720Download
1075గీతారాధనGeethaaaradhana1433Download
1076భగవద్గీత- శంకరభాష్యమ్ యదతం -1 నుండి 2 వరకుBhagavadGita- ShankaraBhashyamYadathadam-1 To 245535Download
1077భగవద్గీత -1 నుండి 3 వరకుBhagavadGita-1 To 3139877Download
1078జ్ఞానేశ్వరి -2 మరియు 3Jnaneshwari-2 And 370342Download
1079మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -6-భగవద్గీతMalayalaSadguruGrandhavali-6-BhagavadGita69151Download
1080నీలకాంతేయ భగవద్గీతభాష్యంNeelakanteyaBhagavadGitaaBhashyam31818Download
1081గీతయోగముGitaYogamu48037Download
1082గీతాభవర్ధాచంద్రికGitaBhavardhaChandrika26610Download
1083భగవద్గీతవిజ్ఞ దీపికBhagavadGitaVijnaDeepika1688Download
1084శ్రీ భగవద్గీతSriBhagavadGita99869Download
1085గీతమృత్తముGeethamruthamu37117Download
1086వాసుదేవసర్వంVasuDevahSarvam353Download
1087గీతామాదురియంGitaMadhuryam413Download
1088గీతావచనముGitaVachanamu423Download
1089గీతమహత్యంGitaMahatyam1618Download
1090గీతామధుర్యముGItaMadhuryamu21212Download
1091రేండుగీటలు-భగవద్గీత-ఉత్తరాగీతRenduGitalu-BhagavadGita-UttaraGita1134Download
1092స్వస్వరూపసంధనముSwaSwarupaSandhanamu31214Download
1093శతాపాత్రము-గీతాశాస్త్రముShatapatramu-GitaSastramu46225Download
1094అనసక్తి యోగంAnaasakthiYogam28213Download
1095అమృతావాహిని -1to6AmrutaVahini-1to6113527Download
1096మధంధ్రా భగవద్గీతMadandhraBhagavadGita20013Download
1097భగవద్గీత-పరాయణBhagavadGita-Paarayana402Download
1098శ్రీమద్ భగవద్గీత మననముSriMadBhagavadGita Mananamu17914Download
1099ఆంధ్రీకృత భగవద్గీతAndhreekruthaBhagavadGita2249Download
1100భగవద్గీత-ఆంధ్ర పాద్యనువాదంBhagavadGita-Andhra Padyanuvaadam1647Download
1101భగవద్గీతBhagavadGita1021Download
1102భగవద్గీత-గీతికBhagavadGita-Geetika1399Download
1103భగవద్గీత-పాదకవ్యంBhagavadGita-PadyaKavyam564Download
1104భగవద్గీత-గేమమాలBhagavadGita-GeyaMala1395Download
1105భగవద్గీత- గేయకృతిBhagavadGita- GeyaKruthi1506Download
1106భగవద్గీత-బుర్రకథBhagavadGita-BurraKatha364Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతస్వామి నిర్వికల్పానంద521791PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యయథార్ధ గీతఅధగధానంద34631PDFYatharthaGeeta
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత-అంతరార్ధ విశేషణాయత్నంN/A8221PDFBhagavadGita-AntarardhaVisheshanaayatnam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామృతంఇలపావులూరి పాండురంగరావు196122PDFGeethamrutam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ప్రవచనములువెంపటి సూర్యనారాయణ297222PDFGeetaaPravachanamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనజీవిత సాఫల్యానికి గీత చూపిన మార్గముబల్మూరి రామారావు72772PDFJeevitaSaaphalyanikiGitaChupinaMargamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సంగ్రహముకొండేపూడి సుబ్బారావు6052PDFGitaSangrahamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతోపన్యాసములువిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి694573PDFGeetopanyasamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ముచ్చట్లువిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి9872PDFGeethaMuchhatlu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా భోధామృతమురామకోటి రామకృష్ణానంద స్వామి14572PDFGeethaBhodamrutamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సంహితరంగారెడ్డి508862PDFGeethaSamhitha
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ప్రతిభబులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి10343PDFGeetaPrathibha
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా పరిచయముబాలగంగాధర పట్నాయక్9982PDFBhagavadGitaParichayamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా ప్రవేశముజటావల్లభుల పురుషోత్తం14283PDFBhagavadGitaPraveshamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా వ్యాసములు-2చెలసాని నాగేశ్వరరావు443282PDFGeethaVyasamulu-2
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామృత సార సంగ్రహముస్వామి నరేంద్రానంద సరస్వతి178103PDFGeetamrutaSaaraSangrahamu
భగవద్గీతవిచారణవచనస్థిత ప్రజ్ఞుడు – భక్తుడుపాణ్యం రామనాధ శాస్త్రి11872PDFSthithaPrajnudu-Bhakthudu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా వచనముఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4031PDFGeethaVachanamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత -అర్జున విషాద,సాంఖ్య యోగం-వచనసామవేదం షణ్ముఖ శర్మ27031PDFBhagavadGita-Arjuna-SankhyaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతారహస్యముబాలగంగాధర తిలక్543462PDFGeethaaRahasyamu
భగవద్గీతవిచారణవచనత్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీతప్రభోదానంద యోగీశ్వరు45661PDFThraithaSiddhantaBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతోపదేశతత్త్వము-1ఆకెళ్ళ అచ్చన్న శాస్త్రి17783PDFGeetopadeshaTatvamu-1
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా విజ్ఞానముచల్లా కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి548254PDFBhagavadGitaaVignanamu
భగవద్గీతవిచారణవచనశ్రీ కృష్ణుని గీతావాణికృష్ణారావు5542PDFSriKrishnuniGeetaVani
భగవద్గీతవిచారణవచననిష్కామ యోగముదుగ్గిరాల బలరామ కృష్ణయ్య407124PDFNishkamaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామూలంవినోభాబావే6753PDFGeethaMoolam
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతోపన్యాసాలు అక్షరపరబ్రహ్మ యోగంN/A124134PDFAksharaParabrahmaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనశ్రీకృష్ణుడు చూపిన మార్గమురాజగోపాలచారి165124PDFSriKrishnuduChoopinaMaargamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత -రాజ గుహ్య యోగంమర్రిపాటి వెంకటనరసింహారావు192114PDFBhagavadgita-RajaGuhyaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదముN/A408373PDFBhagavadgitaBhashyarkaPrakashikanuvadamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా హృదయముదొడ్ల వేంకట రామి రెడ్డి281244PDFBhagavadGitaHrudayamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా మననముకామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు221172PDFBhagavadGitaMananamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సామ్యవాద సిద్ధాంతంయడ్లపల్లి కోటయ్య చౌదరి9193PDFGitaSamyavadaSiddhantamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతోపన్యాసములుహనుమంతరావు425194PDFBhagavadgeetopanyasamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనమన సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలురఘునాధాచార్య10052PDFManaSamasyalakuBhagavadgitaParishkaralu
భగవద్గీతవిచారణవచననిత్య జీవితంలో భగవద్గీతపండిత పెమ్మరాజు456393PDFNityaJeevithamLoBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణప్రశ్న+జవాబుగీతా హృదయము-జ్ఞానయోగంనండూరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ151122PDFGitaHrudayam
భగవద్గీతవిచారణప్రశ్న+జవాబుప్రశ్నోత్తరీప్రవచన గీతమళయాళ స్వామి733534PDFPrashnottareePravachanaGeetha
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-భగవాన్ ఉవాచసిద్ధాశ్రమం73131PDFBhagadGita-BhagavanUvacha
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా శాస్త్రంకొమరవోలు వేంకట శేష హనుమంతరావు49561PDFGeethaaSastram
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా తత్త్వవివేచనీN/A890642PDFGeethaTatvaVivechanee
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత టీకా తాత్పర్య సహితN/A427202PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీగీతారాధనN/A14331PDFGeethaaradhana
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీమద్భగవద్గీత -శ్రీ శంకర భాష్యం యధాతదం-1,2సదానంద భారతి455352PDFBhagavadGita-ShankaraBhashyamYadathadam-1To2
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీమద్బగవద్గీత-1,2,3త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరు1398773PDFBhagavadGita-1To3
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యజ్ఞానేశ్వరి-2,3దిగవల్లి శేషగిరి రావు703423PDFJnaneshwari-2And3
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యమలయాళ సద్గురు గ్రంధావళి-6-శ్రీ మద్భగవద్గీతమలయాళ స్వామి691512PDFMalayalaSadguruGrandhavali-6-BhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యనీలకంఠీయ భగవద్గీతా భాష్యమునిర్మల శంకర శాస్త్రి318182PDFNeelakanteyaBhagavadGitaaBhashyam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-1-17 అధ్యాయాలుదేవిశెట్టి చలపతి రావు1599381PDFBhagavadGita-1To17Chapt
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-1-12 అధ్యాయాలుదేవిశెట్టి చలపతి రావు980541PDFBhagavadGita-1To12
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా యోగముచలసాని నాగేశ్వరరావు480372PDFGitaYogamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా భావార్ధ చంద్రికగరికపాటి లక్ష్మికాంతం266102PDFGitaBhavardhaChandrika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత విజ్ఞానదీపికఆచంట శివరామ కృష్ణమూర్తి16882PDFBhagavadGitaVijnaDeepika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీ భగవద్గీత -గీతార్ధ దీపికా సహితముకీలాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు998692PDFSriBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-పరమార్ధ చంద్రికా సంహిత-1 నుంచి 4 భాగాలుచదలువాడ సుందరామ శాస్త్రి21371294PDFBhagavadGita-ParamardhaChandrikaSamhita-1To4
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతామృతముకొండేపూడి సుబ్బారావు371172PDFGeethamruthamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యవాసు దేవః సర్వంఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు3531PDFVasuDevahSarvam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మాధుర్యంఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4131PDFGitaMadhuryam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా వచనముఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4231PDFGitaVachanamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మహత్యంN/A16182PDFGitaMahatyam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మాధుర్యముN/A212122PDFGItaMadhuryamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యరెండు గీతలు భగవద్గీత-ఉత్తరగీతజంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి11342PDFRenduGitalu-BhagavadGita-UttaraGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యస్వస్వరూప సంధానముమాకం తిమ్మయ్య312142PDFSwaSwarupaSandhanamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅస్పర్శ యోగము-1,2దయానంద పొన్నాల212124PDFAsparsaYogam-1To2
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశత పత్రము-గీతా శాస్త్రమునిత్యానందులు462252PDFShatapatramu-GitaSastramu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅనాసక్తి యోగంఉన్నవ రాజగోపాల కృష్ణయ్య282133PDFAnaasakthiYogam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅమృతవాహిని-1 నుంచి 6 భాగాలుసీతారాం1135273PDFAmrutaVahini-1to6
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతాగర్భిత భావభోధినికోకా వేంకటరామానుజులు737454PDFBhagavadGitaaGarbhitaBhavaBhodini
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతా రహస్య ప్రకాశికవరాహ నరసింహశర్మ1247324PDFBhagavadGitaaRahasyaPrakasika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యమదాంధ్ర భగవద్గీత-2సుబ్రహ్మణ్యం200132PDFMadandhraBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీత-పారాయణపురాణపండ కృష్ణమూర్తి4021PDFBhagavadGita-Parayana
భగవద్గీతవిచారణపద్యమద్భగవద్గీతా మననము-పారాయణకామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు179143PDFSriMadBhagavadGitaMananamu
భగవద్గీతవిచారణపద్యఆంధ్రీకృత భగవద్గీతమావుడూరి సత్యనారాయణశాస్త్రి22493PDFAndhreekruthaBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీత – ఆంధ్ర పద్యానువాదముకూచిబోట్ల ప్రభాకర శాస్త్రి16473PDFBhagavadGita-AndhraPadyanuvadam
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీతరంగారామానుజమహాదేశిక్10211PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గీతికలలోదుర్గారావు13992PDFBhagavadGita-Geetika
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – పద్య కావ్యముతూపల్లి కృష్ణ మూర్తి5642PDFBhagavadGita-PadyaKavyam
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గేయ మాలసూరంపూడి రాధాకృష్ణ మూర్తి13952PDFBhagavadGita-GeyaMala
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గేయ కృతికసిరెడ్డి15062PDFBhagavadGita-GeyaKruthi
భగవద్గీతవిచారణబుర్రకథభగవద్గీత – బుర్రకథశ్రిమూర్తి3643PDFBhagavadGita-BurraKatha

BhagavadGita
YatharthaGeeta
Vachanam Lo Bommala BhagavadGita
BhagavadGita-Antarardha Visheshanaayatnam
Geethamrutam
GeetaaPravachanamulu
JeevitaSaaphalyanikiGitaChupinaMargamu
GitaSangrahamu
Geetopanyasamulu
GeethaMuchhatlu
GeethaBhodamrutamu
GeethaSamhitha
GeetaPrathibha
BhagavadGitaParichayamu
BhagavadGitaPraveshamu
GeethaVyasamulu-2
GeetamrutaSaaraSangrahamu
SthithaPrajnudu-Bhakthudu
GeethaVachanamu
BhagavadGita-Arjuna-SankhyaYogam
GeethaaRahasyamu
GeetopadeshaTatvamu-1
SriKrishnuniGeetaVani
GeethaMoolam
BhagavadgitaBhashyarkaPrakashikanuvadamu
BhagavadGitaMananamu
GitaSamyavadaSiddhantamu
ManaSamasyalakuBhagavadgitaParishkaralu
NityaJeevithamLoBhagavadGita
BhagavadGitaInVachana
GitaHrudayam
PrashnottareePravachanaGeetha
BhagadGita-BhagavanUvacha
GeethaaSastram
GeethaTatvaVivechanee
BhagavadGita
Geethaaaradhana
BhagavadGita- ShankaraBhashyamYadathadam-1 To 2
BhagavadGita-1 To 3
Jnaneshwari-2 And 3
MalayalaSadguruGrandhavali-6-BhagavadGita
NeelakanteyaBhagavadGitaaBhashyam
GitaYogamu
GitaBhavardhaChandrika
BhagavadGitaVijnaDeepika
SriBhagavadGita
Geethamruthamu
VasuDevahSarvam
GitaMadhuryam
GitaVachanamu
GitaMahatyam
GItaMadhuryamu
RenduGitalu-BhagavadGita-UttaraGita
SwaSwarupaSandhanamu
Shatapatramu-GitaSastramu
AnaasakthiYogam
AmrutaVahini-1to6
MadandhraBhagavadGita
BhagavadGita-Paarayana
SriMadBhagavadGita Mananamu
AndhreekruthaBhagavadGita
BhagavadGita-Andhra Padyanuvaadam
BhagavadGita
BhagavadGita-Geetika
BhagavadGita-PadyaKavyam
BhagavadGita-GeyaMala
BhagavadGita- GeyaKruthi
BhagavadGita-BurraKatha

భగవద్గీత
యథార్థగీత
వచనం లో బొమ్మల భగవద్గీత
భగవద్గీత-అంతరార్థా విశాననాయత్నం
గీతమృతం
గీతాప్రవచనములు
జీవితాసాఫల్యానికీగీతాచపినామార్గాము
గీతాసంగ్రహము
గీటోపన్యాసములు
గీతా ముచ్చాట్లూ
గీతాభోమృతము
గీతాసంహిత
గీతాప్రతీభా
భగవద్గీతపరిచాయము
భగవద్గీతప్రవేషము
గీతవ్యసములు -2
గీతమృతసారసంగ్రాహము
స్తితాప్రజ్ఞుడు-భక్తుడు
గీతావచనము
భగవద్గీత-అర్జున-సాంఖ్యయోగం
గీతరాహస్యము
గీటోపదేశ తత్వము -1
శ్రీకృష్ణునిగీతవణి
గీతమూలం
భగవద్గీతభాషార్కప్రకాషికానువాడము
భగవద్గీతమాననము
గీతాసమ్యవాడసిదంతము
మనసమస్యలకు భగవద్గీతపరిష్కరలు
నిత్యజీవితం లోభాగవద్గీత
భగవద్గీతఇన్వచన
గీతాహ్రదయం
ప్రష్ణోత్తరీప్రవచనగీత
భగద్గీత-భగవానువాచ
గీతాశాస్త్రం
గీతాతత్వవిచని
భగవద్గీత
గీతారాధన
భగవద్గీత- శంకరభాష్యమ్ యదతం -1 నుండి 2 వరకు
భగవద్గీత -1 నుండి 3 వరకు
జ్ఞానేశ్వరి -2 మరియు 3
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -6-భగవద్గీత
నీలకాంతేయ భగవద్గీతభాష్యం
గీతయోగము
గీతాభవర్ధాచంద్రిక
భగవద్గీతవిజ్ఞ దీపిక
శ్రీ భగవద్గీత
గీతమృత్తము
వాసుదేవసర్వం
గీతామాదురియం
గీతావచనము
గీతమహత్యం
గీతామధుర్యము
రేండుగీటలు-భగవద్గీత-ఉత్తరాగీత
స్వస్వరూపసంధనము
శతాపాత్రము-గీతాశాస్త్రము
అనసక్తి యోగం
అమృతావాహిని -1to6
మధంధ్రా భగవద్గీత
భగవద్గీత-పరాయణ
శ్రీమద్ భగవద్గీత మననము
ఆంధ్రీకృత భగవద్గీత
భగవద్గీత-ఆంధ్ర పాద్యనువాదం
భగవద్గీత
భగవద్గీత-గీతిక
భగవద్గీత-పాదకవ్యం
భగవద్గీత-గేమమాల
భగవద్గీత- గయకృతి
భగవద్గీత-బుర్రాకథ

BhagavadGita
YatharthaGeeta
Vachanam Lo Bommala BhagavadGita
BhagavadGita-Antarardha Visheshanaayatnam
Geethamrutam
GeetaaPravachanamulu
JeevitaSaaphalyanikiGitaChupinaMargamu
GitaSangrahamu
Geetopanyasamulu
GeethaMuchhatlu
GeethaBhodamrutamu
GeethaSamhitha
GeetaPrathibha
BhagavadGitaParichayamu
BhagavadGitaPraveshamu
GeethaVyasamulu-2
GeetamrutaSaaraSangrahamu
SthithaPrajnudu-Bhakthudu
GeethaVachanamu
BhagavadGita-Arjuna-SankhyaYogam
GeethaaRahasyamu
GeetopadeshaTatvamu-1
SriKrishnuniGeetaVani
GeethaMoolam
BhagavadgitaBhashyarkaPrakashikanuvadamu
BhagavadGitaMananamu
GitaSamyavadaSiddhantamu
ManaSamasyalakuBhagavadgitaParishkaralu
NityaJeevithamLoBhagavadGita
BhagavadGitaInVachana
GitaHrudayam
PrashnottareePravachanaGeetha
BhagadGita-BhagavanUvacha
GeethaaSastram
GeethaTatvaVivechanee
BhagavadGita
Geethaaaradhana
BhagavadGita- ShankaraBhashyamYadathadam-1 To 2
BhagavadGita-1 To 3
Jnaneshwari-2 And 3
MalayalaSadguruGrandhavali-6-BhagavadGita
NeelakanteyaBhagavadGitaaBhashyam
GitaYogamu
GitaBhavardhaChandrika
BhagavadGitaVijnaDeepika
SriBhagavadGita
Geethamruthamu
VasuDevahSarvam
GitaMadhuryam
GitaVachanamu
GitaMahatyam
GItaMadhuryamu
RenduGitalu-BhagavadGita-UttaraGita
SwaSwarupaSandhanamu
Shatapatramu-GitaSastramu
AnaasakthiYogam
AmrutaVahini-1to6
MadandhraBhagavadGita
BhagavadGita-Paarayana
SriMadBhagavadGita Mananamu
AndhreekruthaBhagavadGita
BhagavadGita-Andhra Padyanuvaadam
BhagavadGita
BhagavadGita-Geetika
BhagavadGita-PadyaKavyam
BhagavadGita-GeyaMala
BhagavadGita- GeyaKruthi
BhagavadGita-BurraKatha

భగవద్గీత
యథార్థగీత
వచనం లో బొమ్మల భగవద్గీత
భగవద్గీత-అంతరార్థా విశాననాయత్నం
గీతమృతం
గీతాప్రవచనములు
జీవితాసాఫల్యానికీగీతాచపినామార్గాము
గీతాసంగ్రహము
గీటోపన్యాసములు
గీతా ముచ్చాట్లూ
గీతాభోమృతము
గీతాసంహిత
గీతాప్రతీభా
భగవద్గీతపరిచాయము
భగవద్గీతప్రవేషము
గీతవ్యసములు -2
గీతమృతసారసంగ్రాహము
స్తితాప్రజ్ఞుడు-భక్తుడు
గీతావచనము
భగవద్గీత-అర్జున-సాంఖ్యయోగం
గీతరాహస్యము
గీటోపదేశ తత్వము -1
శ్రీకృష్ణునిగీతవణి
గీతమూలం
భగవద్గీతభాషార్కప్రకాషికానువాడము
భగవద్గీతమాననము
గీతాసమ్యవాడసిదంతము
మనసమస్యలకు భగవద్గీతపరిష్కరలు
నిత్యజీవితం లోభాగవద్గీత
భగవద్గీతఇన్వచన
గీతాహ్రదయం
ప్రష్ణోత్తరీప్రవచనగీత
భగద్గీత-భగవానువాచ
గీతాశాస్త్రం
గీతాతత్వవిచని
భగవద్గీత
గీతారాధన
భగవద్గీత- శంకరభాష్యమ్ యదతం -1 నుండి 2 వరకు
భగవద్గీత -1 నుండి 3 వరకు
జ్ఞానేశ్వరి -2 మరియు 3
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -6-భగవద్గీత
నీలకాంతేయ భగవద్గీతభాష్యం
గీతయోగము
గీతాభవర్ధాచంద్రిక
భగవద్గీతవిజ్ఞ దీపిక
శ్రీ భగవద్గీత
గీతమృత్తము
వాసుదేవసర్వం
గీతామాదురియం
గీతావచనము
గీతమహత్యం
గీతామధుర్యము
రేండుగీటలు-భగవద్గీత-ఉత్తరాగీత
స్వస్వరూపసంధనము
శతాపాత్రము-గీతాశాస్త్రము
అనసక్తి యోగం
అమృతావాహిని -1to6
మధంధ్రా భగవద్గీత
భగవద్గీత-పరాయణ
శ్రీమద్ భగవద్గీత మననము
ఆంధ్రీకృత భగవద్గీత
భగవద్గీత-ఆంధ్ర పాద్యనువాదం
భగవద్గీత
భగవద్గీత-గీతిక
భగవద్గీత-పాదకవ్యం
భగవద్గీత-గేమమాల
భగవద్గీత- గయకృతి
భగవద్గీత-బుర్రకథ

Leave a Reply