జ్ఞాన యోగం Jnana Yogam

మన ప్రాచీన గ్రంథాలు Our Ancient Texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
465బ్రహివిద్యా రతాికరము-1 నుంచి 2 భాగాలుBrahmaVidyaRatnakaramu-1To2Parts9664Download
466జీవిత పరమారధము – వేద్యంత శాస్త్రముJeevitaParamardhamu-VedantaSastramu35016Download
467స్మస్ాలు వ్యటిన్న ఎదురోకవ్డం ఎలా?SamasyaluVaatiniEdurkovadamElaa1252Download
468కరువ్ాన్నషా వ్ాకిుతవ న్నరాిణాన్నకి అత్మ చేరువైన మారగంKarthavyaNishtaVyaktitvaNirmananikiAtiCheruvainaM argam1242Download
469మానవ్ జని సాఫలాము-ముకిు మారగముManavaJanmaSaphalyamu-MukthiMargamu13110Download
470అద్వవత సిదిధAdvaithaSiddhi1052Download
471శాంత్మ కిరణాలుShanthiKiranalu21013Download
472ఆతాినాతి వివేక దరిశన్నAtmaNatmaVivekaDarshini472Download
473జీవ్నుికిు వివేకఃJeevanmukthiViveka40025Download
474భగవ్దనేవషణ-కన్ని మంచి మాటలుBhagavadanveshana3103Download
475స్రవ వేద్యంత శిరోభూషణంSarvaVedantaShirobhushanam2175Download
476మోక్షస్వరూప న్నరణయముMokshaSwaroopaNirnayamu365Download
477ఆనందంగా జీవిద్యదంAnandamgaJeeviddam903Download
478ఆతి దరశనముAtmaDarshanam23812Download
479స్రోవపన్నషత్ సార స్ంగ్రహముSarvopanishadSaaraSangrahamu1855Download
480జీవ్న వేదముJeevanaVedam26119Download
481ముముక్షు ధరిముMumukshuDharmamu29618Download
482విజ్ఞాన వీచికలు-ఆధాాత్మికతరంగాలుVignanaVeechikalu-AdyatmakaTarangalu2933Download
483బ్రహి విద్యాస్తధారణవ్ముBrahmaVidyaSudharnavamu14613Download
484సాధనSadhana716Download
485ఆతాి- చిత్ ప్రవ్చనములుAthmaa-ChithPravachanalu1297Download
486మీ మారగం – మీ గమాంMeeMargam-MeeGamyam252Download
487శ్రీ బ్రహి విదాBrahmaVidya852Download
488మహాభారతము – మోక్ష ధరి పరవం-1MahaBharatamMokshaDharmaParvam-117311Download
489విశవ వేదనViswaVedana15315Download
490భకిు – భగవ్ంతుడుBhakthi-Bhagavantudu5238Download
491స్తా ధరి విచారణ – ధరి చరిSatyaDharmaVicharana404Download
492హిందూ ధరిముHinduDharmamu1429Download
493హిందూ ధరి వైభవ్ముHinduDharmaVaibavam22917Download
494నా మతముNaaMathamu34517Download
495వ్యాస్వ్యణిVyaasavaani23621Download
496స్పందన-1Spandana-121414Download
497అశవ మేధ ఉపనాాసాలుAshwamedhaUpanyaasaalu12412Download
498ప్రశ్లితుర తులసీమాలPrasnottaraTulasimala8910Download
499ఒకటి సాధిసేు అన్ని సాధించినటేేOkatiSadhisteAnniSaadhinchinatle999Download
500సాధన స్టపానాలుSadhanaSopanalu292Download
501తతవబోధTattvaBodha272Download
502వివేక చింతామణిVivekaChintamani482Download
503విశవకరి విశిషోతViswakarmaVisistatha1188Download
504స్నతుస జ్ఞతీయముSanatsuJaateeyamu1225Download
505దివ్ాజీవ్న విజ్ఞానంDivyaJeevanaVignanam1553Download
506దస్రా యజా స్పుకంDasaraYajnaSapthakam14111Download
507విద్యారిధ నీ గమామేది?VidyardhiNeeGamyamedi373Download
508ష్ణ తతువముShaTatvamu38221Download
509షెడ్యాలు కులాలు అంటరాన్నవ్య ?ScheduleKulaluAntaraanivaa1147Download
510పతంజల యోగ సూత్రాలుPathanjaliYogaSutralu722Download
511విజయాన్నకి అభయం ఆంజనేయసావమి వ్యరి సూూరిుVijayanikiAbhayam804Download
512వేద్యంతపు కథలుVedanthapuKathalu853Download
513మనస్తస ద్యన్నన్న సావద్గనం చేస్తకోవ్డం ఎలా?ManassuDaaniniSwadeenamChesukovadamElaa1562Download
514వేమన ఒక క్రయా యోగిVemanaOkaKriyaYogi132Download
515పరతతువ పరిశ్లధన-32 బ్రహి విదాలుParatatvaParishodana-32BrahmaVidhyalu29512Download
516గురుప్రభోద తారావ్ళ్లGuruPrabhodaTaravali12712Download
517ఆధాాత్మిక జీవ్నంAdhyatmikaJeevanam24618Download
518విద్యాసాగర్ ప్రవ్చనాలుVidhyaSagarPravachanalu5115Download
519త్రిగుణములుTriGunamulu61Download
520నమో నమఃNamoNamah2366Download
521అద్వవతంAdvaitham161Download
522అద్వవతంAdvaitham27816Download
523స్నాతన ధరింలో స్ంఘసేవ్SanathanaDharmamLoSanghaSeva2545Download
524ఆచారా హృదయముAcharyaHrudayam17112Download
525అధాాతి జడి్మెంట్AdhyatmaJudjiment535Download
526ఆతి అనగా ఏమిటిAtmaAnagaaEmiti946Download
527ఉపదేశసారంUpadesaSaram301Download
528నేనెవ్డను?Naenevadanu412Download
529ఉపదేశసారంUpadeshaSaaram252Download
530వైజ్ఞాన్నక ఆధాాత్మిక విజ్ఞానంVaignanikaAdyatmikaVignanam142Download
531ఐశవరాము యొకక మానసిక సిథత్మIshwaryamYokkaManasikaSthiti14872Download
532ఉద్యాగాల బాన్నస్తావన్ని కాదు – ఋష్ణల వ్యరస్తావన్ని పందండిUdyogalaBaanisatvanniKadu- RushulaVarasatvanniPondandi7614Download
533వ్ృద్యదపాం జీవిత నవ్నీతంVruddapyamJeevithaNavanetham622Download
534ధైరాం విడువ్కండిDhairyamViduvakandi412Download
535ఆతిబోధAthmaBodha1015Download
536బ్రహి జిజ్ఞాస్-1BrahmaJignasa-12689Download
537బ్రహి జిజ్ఞాస్-2BrahmaJignasa-240215Download
538బ్రహి జిజ్ఞాస్-3BrahmaJignasa-352820Download
539బ్రహి జిజ్ఞాస్-4BrahmaJignasa-469842Download
540న్నద్ర స్మాధిNidra-Samadhi102Download
541మోక్ష సాధనMokshaSadhana8222Download
542జ్ఞానద్గపికJnanaDeepika9022Download
543స్దుగరు తతువభోధSadguruTatvaBhoda9025Download
544జ్ఞానకైవ్లా సిదిధJnanaKaivalyaSiddhi205Download
545దైవ్ స్ంపదDaivaSampada918Download
546రమణ ప్రసాథన త్రయముRamanaPrasthanaThrayamu816Download
547శ్రీనాని ఉవ్యచSriNannaUvacha1069Download
548చైతనా జ్ఞగృత్మChaitanyaJagruti283Download
549అమృతవ్యకుకలుAmruthaVaakkulu14912Download
550ఉనిది బ్రహిమొకకటే -స్దుగరు శ్రీీ నానిగారి అద్వవత భోదనలుUnnadiBrahmamokkate15324Download
551హితోపదేశముHitopadeshamu18932Download
552నానిగారితో స్ంభాషణలుNannagaritoSambashanalu384Download
553మధుర వ్యకాములుMadhuraVakyamulu443Download
554అమృత వ్యహిన్నAmruthaVahini36738Download
555శ్రీనాని ప్రవ్చనములుSriNannaPravachanalu13518Download
556స్దుగరు శ్రీనానిగారుSadguruSriNannagaru8511Download
557పసిడి పలుకులుPasidiPalukulu619Download
558నానిగారి అనుగ్రహ వ్యకాములుNannagariAnugrahaVakyamulu264Download
559శ్రీనానిగారుSriNannagaru183Download
560శంకర భగవ్తాపద గ్రంధ మాలShankaraBhagavatpadaGrandhamala30616Download
561ఉపదేశ సాహస్రిUpadeshaSahasri62936Download
562ప్రభోధ స్తధాకరంPrabodhaSudhakaramu32917Download
563వివేకచూడామణిVivekaChudamani3504Download
564శంకర గ్రంధ రతాివ్ళ్ల – స్రవ వేద్యంత సిద్యధంత సార స్ంగ్రహము – 4SarvaVedantaSaraSangrahamu-433015Download
565శంకర హృదయముSankaraHrudayamu785Download
566పంచీకరణ భాషాముPancheekaranaBhashyamu1104Download
567విశవమత దరపణముVishwamataDarpanamu876Download
568ఉత్ముషాత, జ్ఞగ్రత!Uttistatha-Jaagrata25412Download
569వివేకవ్యణిVivekavani404Download
570వివేక సూరోాదయముVivekaSuryodayamu16510Download
571వివేకానంద సింహనాదము-1VivekanandaSimhanaadam-1765Download
572పారమారిధక స్ంభాషణలుParamardhikaSambashanalu42520Download
573శారద్య ప్రస్ంగములుShaaradaaPrasangamulu32214Download
574న్నజ విచారణNijaVicharana3828Download
575రామ తీరధ సావమి – బ్రహి జ్ఞాన్నద్యోధనలు-1RamaTeerdhaSwami-BrahmaJnaanodbodhanalu-120810Download
576రామ తీరధ సావమి – బ్రహి జ్ఞాన్నద్యోధనలు-3RamaTeerdhaSwami-BrahmaJnaanodbodhanalu-3935Download
577రామతీరధ వేద్యంత భాషాము-1RamateerdhaVedantaBhashyamu-151126Download
578రామతీరధ వేద్యంత దరశనముRamateerdhaVedantaDarshanmu32416Download
579రామతీరధ వేద్యంత భాషాము-3RamateerdhaVedantaBhashyamu-332523Download
580మతము – రామతీరధ ఉపనాాస్ములు-5Matamu-RaamaterdhaUpanyasamu-523411Download
581సావమి రామతీరధ స్ందేశంSwamiRamateerdhaSandesham2058Download
582సావమి రామతీరధ ఉపనాాస్ములుSwamiRamateerdhaUpanyasamulu17712Download
583శ్రీ బుదధ గీతSriBuddhaGeeta1117Download
584బుదధ భగవ్యనుడుBuddhaBhagavanudu50923Download
585బుదధ భగవ్యనుడు-జీవిత స్ంఘటనలుBuddhaBhagavanudu-JeevithaSanghatanalu2019Download
586శ్రీబుదధచరాBuddhaCharya48332Download
587బౌదద దరశనంBouddaDarshanam17013Download
588వ్జ్రచేిదికVajraChhedika1748Download
589లోకక్షేమ గాధలుLokakshemaGaadhalu1709Download
590దమి పథంDhammaPadham36917Download
591మలయాళ్ స్దుగరు గ్రంధావ్ళ్ల-1- శుషక వేద్యంత తమో భాషకరముMalayalaSadguruGrandhavali-145132Download
592మలయాళ్ స్దుగరు గ్రంధావ్ళ్ల-2- శ్రీస్వబోధస్తధాకరంMalayalaSadguruGrandhavali-242730Download
593మలయాళ్ స్దుగరు గ్రంధావ్ళ్ల-4-శ్రీ ధరి సేతువుMalayalaSadguruGrandhavali-457938Download
594మలయాళ్ స్దుగరు గ్రంధావ్ళ్ల-7- బాల యోగిన్నMalayalaSadguruGrandhavali-748434Download
595మలయాళ్ స్దుగరు గ్రంధావ్ళ్ల-8- లోకోద్యదరకముMalayalaSadguruGrandhavali-836028Download
596మలయాళ్ స్దుగరు గ్రంధావ్ళ్ల-9- ఈశవర కృపMalayalaSadguruGrandhavali-947038Download
597మలయాళ్ స్దుగరు గ్రంధావ్ళ్ల-11- ఉపదేశామృతముMalayalaSadguruGrandhavali-1140427Download
598మలయాళ్ స్దుగరు గ్రంధావ్ళ్ల-13- ధరోిపనాాస్ములు-2MalayalaSadguruGrandhavali-1345930Download
599మలయాళ్ స్దుగరు గ్రంధావ్ళ్ల-15- ధరోిపనాాస్ములు-4MalayalaSadguruGrandhavali-1550831Download
600మలయాళ్ స్దుగరు గ్రంధావ్ళ్ల-17- బ్రహిచరా,గృహసాథశ్రమ,స్నాాస్,శ్రీన్న రాాణMalayalaSadguruGrandhavali-1759536Download
601మలయాళ్ స్దుగరు గ్రంధావ్ళ్ల-19- సాంఖా,ముకిు స్టపానము,స్మాధి చేయు విధానముMalayalaSadguruGrandhavali-1958645Download
602మలయాళ్ స్దుగరు గ్రంధావ్ళ్ల-20- బ్రహి విదా,న్నరివఘి యోగ సిదిధMalayalaSadguruGrandhavali-2056640Download
603ప్రశ్లితుర మాణికామాలPrashnottaraMaanikyamala32039Download
604ధరోిపనాాస్ములు-4Dharmopanyasamulu-436623Download
605న్నరివఘి యోగసిదిధNirvighnaYogasiddhi15310Download
606వ్యాసాశ్రమ వ్యాసావ్ళ్లVyasasramaVyasaavali714Download
607మానస్ బోధMaanasaBodha171Download
608మోక్ష మారగముMokshaMaargamu203Download
609మోక్షసాధన రహస్ాముMokshaSadhanaRahasyamu68914Download
610క్రోధము – శాంతముKrodhamu-Shanthamu785Download
611కైవ్లా సాధన్నKaivalyaSadhani1077Download
612ఆచరణ – అనుభవ్ముAacharana-Anubhavamu23114Download
613భకిు – వైరాగాముBhakthi-Vyragyamu716Download
614భకిు వైరాగా కథలుBhakthiVyragyaKathalu606Download
615జ్ఞాన కథలుJnanaKathalu1269Download
616యధారధ బోధిన్నYadhardaBodhini504Download
617స్తఖము-దుఃఖముSukhamu-Dhukhamu1057Download
618స్రవ సిద్యధంత సరభవ్ము-2SarvaSiddhantaSowrabhavamu-229415Download
619స్రవ సిద్యధంత సరభవ్ము-3SarvaSiddhantaSowrabhavamu-333914Download
620స్రవ సిద్యధంత సరభవ్ము-5SarvaSiddhantaSowrabhavamu-549827Download
621స్రవ సిద్యధంత సరభవ్ము-8SarvaSiddhantaSowrabhavamu-830615Download
622యత్మ స్ంప్రద్యయముYathiSampradayamu915Download
623యుగావ్తారముYugavataramu1076Download
624సాధన రహస్ాముSadhanaRahasyam27516Download
625శాంత్మ సామ్రాజాముShanthiSamrajyamu484Download
626చితు ప్రభోధChittaPrabhoda484Download
627శ్రీ మాత-మనతలే-దివ్ామాతSriMatha-ManaTalli-DivyaMatha916Download
628జగన్నిధాా – తతవ పరిశీలనముJaganmidhyaTatvaParisheelanamu685Download
629భారతావ్న్నBharatavani373Download
630అరవిందుల సూకుులు-2AravindulaSukthulu-242815Download
631సాధన స్మనవయముSadhanaSamanvayamu706Download
632అరవిందుల యోగద్గపికలుAravindulaYogadeepikalu967Download
633శ్రీమాతా అరవింద – ప్రభోధ గుచఛము-3MathaAravindulaPrabodhaGucchamu-317017Download
634శ్రీమాత ప్రశ్లితురములుMaataPrasnottaramulu24113Download
635న్నద్ర కలలుNidra-Kalalu283Download
636పూరణయోగంPoornaYogam28411Download
637అరవిందయోగి సావిత్రి-4AravindaYogi-Savithri1126Download
638త్రిపురా రహస్ా ద్గపిక-జ్ఞాన ఖండముTripuraRahasyaDeepika-JnanaKhandamu14025Download
639ఆతి సాక్షాతాకరముAthmaSakshatkaaram717Download
640బ్రహివిదాBrahmaVidya2053Download
641వేద్యంత విద్యాసారధిVedantaVidhyasaradhi21233Download
642కృషణమూరిు తతువంKrishnamurthiTatvam24720Download
643ఈ విషయమై ఆలోచించండి-1EeVishayamaiAlochimchandi-125119Download
644ఈ విషయమై ఆలోచించండి-2EeVishayamaiAlochimchandi-220111Download
645సీవయ జ్ఞానంSweeyaJnanam17518Download
646గతం నుండి విముకిుGathamNundiVimukthi1059Download
647మన జీవితాలుManaJeevithalu33825Download
648తెలవిడి నుంచి సేవఛ్ిTelividiNundiSwechha14312Download
649ముందుని జీవితంMundunnaJeevitham21918Download
650నీవే ప్రపంచంNeevePrapancham13212Download
651శ్రీలంక స్ంభాషణలుSriLankaSambhashanalu516Download
652మహాతాత్మవకుడు జిడుు కృషణమూరిు అవ్గాహనMahatatvikuduJidduKrishnamurthiAvagahana1087Download
653జిడుు కృషణమూరిు అవ్గాహన-1JidduKrishnamurthiAvagaahana-11388Download
654జిడుు కృషణమూరిు జీవితము- భాషణముJidduKrishnamurthiJeevitamu-Bashanamu515Download
655న్నరంతర స్తాానేవష్ట కృషణమూరిు తతువదరశన కరద్గపికNirantaraSatyanveshi1039Download
656ఏది న్నజం ?EdiNijam476Download
657పరిప్రశిPariPrasna14513Download
658సాయి మాస్ోర్ ప్రవ్చనములుSaiMasterPravachanamulu33630Download
659జ్ఞానదేవ్ జ్ఞానభోదJnanadevJnanaBhoda282Download
660కబీర్ ద్యస్ “ద్యహాలు”KabeerDasDohalu413Download
661వైదిక స్ంప్రద్యయముVaidikaSampradayamu1026Download
662దేవుడు – మానవుడుDevudu-Manavudu1106Download
663అనుస్ంధాన రతాివ్ళ్లAnusandhanaRatnavali23213Download
664ఆతాినంద ప్రకాశికAtmanandaPrakashika33829Download
665బ్రహివిద్యానుస్ంధాన దరపణంBrahmaVidyanusandhanaSarpanam65336Download
666జ్ఞానామృత సారముJnanamrutaSaaramu29822Download
667విశవమీమాంస్VishwaMeemamsa2018Download
668ఆతి,బ్రహి-కరి విజ్ఞానముAthmaBrahma-KarmaVignanam56227Download
669బ్రహి విద్యా దరపణముBrahmaVidyaaDarpanamu41517Download
670బ్రహాినంద వ్యణిBrahmanandaVani29212Download
671విచార చంద్రోదయముVicharaChandrodayamu839Download
672గురు ప్రభోధGuruPrabodha695Download
673ఆనంద స్తధాన్నధిAnandaSudhanidhi18010Download
674కైవ్లా నవ్నీత సార స్ంగ్రహముKaivalyaNavanetaSaaraSangrahamu1449Download
675ఆధాాత్మిక ప్రశ్లితురిAdyatmikaPrasnottari602Download
676బోధానందలహరిBodhanandalahari1307Download
677తతువ సూకిు సాహస్రిTatvaSukthiSaahasri35217Download
678అమృతవ్యహిన్న-మహాపురుష్ణల స్తభాష్టతాలు-1AmruthaVahini-145823Download
679అమృతవ్యహిన్న-మహాపురుష్ణల స్తభాష్టతాలు-2AmruthaVahini-245737Download
680శంకరాద్వవత వ్యాస్మాల-1ShankaradvaithaVyasamala-117718Download
681శంకరాద్వవత వ్యాస్మాల-3ShankaradvaithaVyasamala-314611Download
682శంకరాద్వవతంShankaradwaithamu1609Download
683అననాాచల పరిపూరణ ప్రభోధAnanyachalaParipurnaPrabodha585Download
684సాంప్రద్యయక పరిపూరణ ప్రభోదిన్నSampradayakaParipurnaPrabodini473Download
685దివ్ా జీవ్నముDivyaJeevanamu35617Download
686ఆధాాత్మిక నాటకములుAdyatmikaNatakamulu17710Download
687మోక్ష మారగదరిశMokshaMargadarsi878Download
688ప్రవ్ృత్ము-న్నవ్ృత్ము మారగపరిశీలనPravrutti-NivruttiMargapariseelana492Download
689శ్రీ బ్రహి విదాBrahmaVidya19411Download
690జీవిత ధరింJeevithaDharmam1195Download
691పరిపూరణ బ్రహి విదాParipurnaBrahmaVidya1239Download
692మేలుకలుపుMelukolupu8610Download
693భగవ్తసన్నిధికి వేయి మెట్లేBhagavatsannidhikiVeyiMetlu41920Download
694భగవ్తసన్నిధికి తుది మెట్లేBhagavatsannidhikiTudiMetlu53523Download
695జీవితం – మతముJeevitham-Matham1297Download
696ప్రభోధ రతాివ్ళ్లPrabhodaRatnavali805Download
697ఆదిశంకరుల అపరోక్షానుభూత్మ – బ్రహి విద్యా విధానముAdishankarulaAparokshanubhuti1056Download
698జ్ఞాన ప్రభJnanaPrabha604Download
699విజ్ఞాన తరంగిణి ఉతుమ ఆధాాత్మిక సాధనాలు-1VignanaTarangini-11048Download
700బుదధ గీతBuddhaGeetha37032Download
701మానవ్ యంత్రముManavaYantramu1127Download
702స్ంతోషము – లేక …?Santhoshamu-Leka1638Download
703దమి పధంDammaPadham1879Download
704మాటలు – మంత్రాలు-1Maatalu-Mantralu-1937Download
705మాటలు – మంత్రాలు-2Maatalu-Mantralu-21218Download
706స్ంభాషణలు-స్మనవయాలుSambhashanaluSamanvayalu20016Download
707బాలల భోధBaalalaBhoda613Download
708బ్రంత్మ రహిత శ్లేకములుBrantiRahitaSlokamulu709Download
709దివ్ా యోగ సాధన రహస్ాముDivyaYogaSadhanaRahasyamu494Download
710వివేకరతిVivekaRatna1127Download
711ఆతి తతవ వివేకముAthmaTatvaVivekamu816Download
712వివ్రు వ్యద వివేకముVivarthaVaadaVivekamu875Download
713వేద్యంత పద పరిజ్ఞానముVedanthaPadaParignanamu1337Download
714వేద్యంత వ్యాస్ రతాివ్ళ్ల-1VedantaVyasaRatnavali-1353Download
715వేద్యంత వ్యాస్ రతాివ్ళ్ల-2VedantaVyasaRatnavali-2383Download
716వేద్యంత వ్యాస్ రతాివ్ళ్ల-3VedantaVyasaRatnavali-3363Download
717గురునానక్ వ్యణిGurunanakVani1757Download
718సిద్యధంత బిందుSiddanthaBindu2259Download
719జీవ్నుికిు వివేకః – భావ్ప్రకాశికJeevanmukthiViveka45526Download
720ఆసిుక వ్యదముAasthikaVaadamu33820Download
721దయానంద హృదయముDayanandaHrudayamu1158Download
722మహరిష మహోపదేశములు-1MaharshiMahopadeshamulu-129920Download
723అద్యాతి దరశన అబాాస్ యోగము-1AdyatmaDarsanaAbyasaYogamu-11449Download
724అద్యాతి దరశన అబాాస్ యోగము-2AdyatmaDarsanaAbyasaYogamu-218311Download
725స్నతుస జ్ఞతీయముSanatsuJaateeyam715Download
726స్నతుస జ్ఞతీయముSanatsuJaateeyam42023Download
727వేద్యపదేశముVedopadeshamu1458Download
728జగదుగరు భోదలు-1JagadguruBodhalu-126013Download
729భారతీయ తతవ శాస్త్రముBharateeyaTatvaShastramu2338Download
730వివేక శిఖరాలుVivekaShikharaalu18410Download
731బ్రహి విద్యా వైభవ్ముBrahmaVidyaVaibhavamu443Download
732పరతతవ పరిశ్లదన-2ParaTatvaParishodana-21086Download
733ఏది స్తాము – ఆధాాత్మిక స్ందేహాలుEdiSathyamu17013Download
734ముకిు మారగముMukthiMaargamu1609Download
735అద్వవతానంద భోదిన్నAdwaitanandaBodhini1037Download
736జీవ్యతి,పరమాతి,జగతుుJeevaatma-Paramaatma-Jagath10813Download
737బ్రహి విదాBrahmaVidya24811Download
738జనిరాహితా ప్రభోదిన్నJanmaRahityaPranhodini1329Download
739ఉపదేశామృత తరంగిణి-2UpadesaamruthaTarangini-2899Download
740వేద్యంతంVedantham524Download
741శుదధ న్నరుగణ తతువ కంద్యరధములుShuddaNirgunaTatvaKandardhamulu1488Download
742ఆతి యజాముAtmaYagnamu1096Download
743ఆతి తతవముAthmaTatvamu18310Download
744పరమ గురువులు – వ్యరిన్న చేరు మారగముParamaGuruvuluVaariniCheruMargamu40731Download
745జీవ్నుికిు ప్రకాశికJeevanmukthiPrakasika47330Download
746జీవితం – ముకిు – మోక్షంJeevitham-Mukthi-Moksham977Download
747పరతతవ ప్రస్ంగము –పరమ గమాము చేరు మారగముParatattvaPrasangamu24314Download
748తతువ శాస్త్రం అంటే ఏమిటిTatvaShastramAnteEmiti765Download
749అద్వవత బోధిన్నAdvaitaBodhini25415Download
750శ్రీమత్ భగవ్ద్గగత ఆతి విచారణBhagavadGitaAtmaVicharana20315Download
751శాస్త్రీయ బ్రహి వ్యదము-బ్రహి సాధనSaastreeyaBrahmaVadamu-BrahmaSadhana1799Download
752విచార చంద్రోదయ సారముVicharaChandrodayaSaramu363Download
753చిత్ శకిు విలాస్ముChitShakthiVilasamu36237Download
754ఆతిషటకంAthmaShatkam21Download
755అనుభూత్మ ప్రకాశముAnubhutiPrakasamu56132Download
756ఆతి చింతనముAthmaChinthanamu1167Download
757జని తరించ్చ చినిమి పలుకులుJanmaTarinchuChinnammaPalukulu19210Download
758జయారద ప్రకాశికJayaardaPrakashika24415Download
759హృదయ ఘోషHrudayaGhosha906Download
760వేద్యంత బాల బోదముVedanthaBalaBodamu28830Download
761మతం మారిపళ్లే – నైత్మక విలువ్లుMathamMarpillu-NaithikaViluvalu685Download
762వివేకవ్యణిVivekaVani22417Download
763బ్రహివిదా ప్రాధమిక సూత్రములుBrahmaVidhyaPradhamikaSutramulu43219Download
764విదాVidya39325Download
765మోక్షమారగ ప్రద్గపికMokshaMaargaPradeepika49826Download
766స్ృష్టో మూలం – విశావవిరాావ్ంSrushtiMulam-Viswavirbhaavam956Download
767జీవితంJeevitham413Download
768స్రవమత సార స్ంగ్రహముSarvaMathaSaaraSangrahamu1449Download
769నాకు తోచిన మాటNakuTochinaMaata24513Download
770స్తాారధ ప్రకాశముSatyardhaPrakashamu85171Download
771పురుష్ణరధములుPurushardhamulu1329Download
772బ్రహి ధరిము – శ్రుత్మ స్ిృత్మ స్ంగ్రహ సారముBrahmaDharmamu58013Download
773తతువ త్రయముThathvaThrayamu414Download
774స్తజ్ఞాన భోదిన్న -5SugnanaBodini-51489Download
775జ్ఞతీయస్మష్టోధరితతవ రహస్ాముJaateeyaSamastiDarmaTatvaRahasyamu18210Download
776భగవ్దదరిశన్నBhagavaddarsini27511Download
777యోగమూలముYogaMulamu1768Download
778మానవ్ కరువ్ా స్ందేశముMaanavaKartavyaSandesham41227Download
779భవిషతుు కాలజ్ఞాన మేలుకలుపుBhavishytthuKalagnanaMelukolupu845Download
780స్మాధాన వేదికSamaadhanaVedika1317Download
781భగవ్ద్ వ్చనముBhagavadVachanamu41320Download
782సాంఖాంSaankhyam13511Download
783ధరోిదదరణDharmoddarana1529Download
784ప్రశ్లితుర రతిమాలకPrashnottaraRatnamaalika333Download
785ఋష్టవ్యణిRushiVani902Download
786యోగముYogamu524Download
787ప్రజ్ఞా పారమితPrajnaPaaramita1889Download
788వ్యస్తదేవ్ మననముVaasudevaMananamu21916Download
789దేవ్యతి శకిుDevatmaShakti28317Download
790యతీంద్ర మత ద్గపికాYateendraMataDeepika17117Download
791స్తజ్ఞాన ద్గపమను గురుగీతలుSugnanaDeepamanuGurugeetalu16713Download
792మంచి మరాాదManchiMaryaada16810Download
793అరవింద యోగి సావిత్రి-2Saavitri-21327Download
794స్తాానుభూత్మSatyaanubhuti39815Download
795మహరుషల మహితోపదేశములుMaharshulaMahitopadeshamulu11941Download
796శివ్యనందుల మేల్కకలుపSivanandulaMelkolpu383Download
797మహావ్యఖా రతి ప్రభవ్యవ్ళ్లMahaavaakyaRatnaPrabhavaavali40819Download
798గాయత్రి విశవకరిలుGayatriViswakarmalu413Download
799వివేక సింధువుVivekaSindhuvu1549Download
800అత్మమానస్ ఉష్టదయముAthimanasaUshodayamu26113Download
801ఆంజనేయ స్దుగరు భోధామృతముAnjaneyaSadguruBodhamruthamu16013Download
802గురు మతము-1GuruMathamu-121714Download
803మన మతములు ప్రవ్కులుManaMathamuluPravakthalu16011Download
804మనుష్ణలందుకు నాసిుకులవుతారు?ManushuluEndukuNastikulavutaru122Download
805మానవ్సేవే మాధవ్ సేవ్ManavaSeveMadavaSeva558Download
806మానవుడే కరుManavudeKartha645Download
807మృతుాంజయము – స్టక్రటీస్ ప్రవ్చనముMruthyunjayamu755Download
808వ్రుమానదేశ పరిసిథతులు వ్యటి పరిణామాలుVarthamanaDesaParistituluVatiParinamalu687Download
809విశవమానవ్ మతంVishwamanavaMatham1789Download
810విష్ణణ భకాునంద దివ్ాయోగ మహిమVishnuBhakthanandaDivyaYogaMahima1127Download
811వేమనయోగి అచలపరిపూరణరాజయోగి సిద్యధంతముVemanyogiAchalaParipurnaRajaYogiSiddantam1864Download
812శాంత్మన్నకేతనము-ధరోిపదేశములుShanthinikethanam30821Download
813అమూలా ఆధాాత్మిక వ్యకుకలుAmulyaAdyatmikaVaakkulu353Download
814పరిపూరణ రాజయోగ సిద్యధంత శిరోభూషణము-1ParipoornaRajaYogaSiddhanthaSirobhushanamu-117010Download
815పరిపూరణ రాజయోగీయ తతవభోధిన్నParipurnaRajaYogeeyaTatvaBodini1668Download
816మంత్రానుష్ణోన మహిమMantranustanaMahima736Download
817మహా ద్యరశన్నకుడు ఖలీల్ జిబ్రన్MahaaDaarshanikuduKhaleelJibraan1164Download
818మీనాక్షి పురమా ? రహిత్ నగరమా ?Meenakshipuramaa-RahmathNagaramaa454Download
819యతీంద్ర లేఖలు-4YatindraLekhalu-41627Download
820లోకైక కళ్యాణ గృహస్తుడుLokaikaKalyanaGruhastudu29022Download
821విజ్ఞాన తరంగిణిVijnanaTarangini1039Download
822వ్యాస్ సూకుంVyasaSuktham816Download
823సాంఖా దరశనముSankhyaDarshanamu22214Download
824సార బచన్SaaraBachan16218Download
825సిద్యధంత కలపవ్లేSiddanthaKalpavalli594Download
826డబ్బోనా మీకు కావ్లసినదిDabbenaaMeekuKaavalasindi959Download
827విచార స్ంగ్రహముVicharaSangrahamu404Download
828దేవుడు లేడా ?DevuduLedaa34120Download
829జైలు గోడల మదాJailuGodalaMadhya21114Download
830విద్యారధ విద్యాతఃVidhyardaVidyothah638Download
831స్ృష్టో-మానవుడు-మానవ్ జనిSrushti-Manavudu-ManavaJanma23512Download
832తతావలుTatvalu552Download
833అవ్ధూత న్నరిలానంద సావమి శతకముAvadhutaNirmalanandaSwamyShatakamu303Download
834ముకిు మారగముMukthiMaargamu603Download
835జ్ఞాన ద్గపికGnanaDeepika353Download
836మాయా విలాపంMayaaVilapam382Download
837దైవ్ ప్రారధన –కీరునలుDaivaPrardhana-Keerthanalu544Download
838వైదిక ధరి బోధామృతముVaidikaDharmaBodhamruthamu1005Download
839తతవ ప్రభోదముTatvaPrabhodamu443Download
840వేద్యంత తతావలుVedantaTatvalu815Download
841కబీర్ గీతాలుKabeerGitaalu1035Download
842స్టహామృతసారము-వేద్యంత గేయముSohomruthaSaaramu725Download
843తతువ స్ందేశము-సాధన పథముTatvaSandeshamu1196Download
844స్తజ్ఞాన భోద్యనంద తతవములుSujnanaBodanandaTatvamulu473Download
845తతువసారంTatvaSaram151Download
846ఆద్వవత తతవ కావ్ాములుAdvaitaTatvaKavyamulu20120Download
847వేద్యంతాది పారిభాష్టక పదకోశముVedantaPaaribashikaPadakosamu1549Download
848ఆంధ్ర వేద్యంత పరిభాషAndhraVedantaParibhasha15810Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతస్వామి నిర్వికల్పానంద521791PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యయథార్ధ గీతఅధగధానంద34631PDFYatharthaGeeta
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత-అంతరార్ధ విశేషణాయత్నంN/A8221PDFBhagavadGita-AntarardhaVisheshanaayatnam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామృతంఇలపావులూరి పాండురంగరావు196122PDFGeethamrutam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ప్రవచనములువెంపటి సూర్యనారాయణ297222PDFGeetaaPravachanamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనజీవిత సాఫల్యానికి గీత చూపిన మార్గముబల్మూరి రామారావు72772PDFJeevitaSaaphalyanikiGitaChupinaMargamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సంగ్రహముకొండేపూడి సుబ్బారావు6052PDFGitaSangrahamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతోపన్యాసములువిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి694573PDFGeetopanyasamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ముచ్చట్లువిద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి9872PDFGeethaMuchhatlu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా భోధామృతమురామకోటి రామకృష్ణానంద స్వామి14572PDFGeethaBhodamrutamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సంహితరంగారెడ్డి508862PDFGeethaSamhitha
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా ప్రతిభబులుసు సూర్యప్రకాశశాస్త్రి10343PDFGeetaPrathibha
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా పరిచయముబాలగంగాధర పట్నాయక్9982PDFBhagavadGitaParichayamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా ప్రవేశముజటావల్లభుల పురుషోత్తం14283PDFBhagavadGitaPraveshamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా వ్యాసములు-2చెలసాని నాగేశ్వరరావు443282PDFGeethaVyasamulu-2
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామృత సార సంగ్రహముస్వామి నరేంద్రానంద సరస్వతి178103PDFGeetamrutaSaaraSangrahamu
భగవద్గీతవిచారణవచనస్థిత ప్రజ్ఞుడు – భక్తుడుపాణ్యం రామనాధ శాస్త్రి11872PDFSthithaPrajnudu-Bhakthudu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా వచనముఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4031PDFGeethaVachanamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత -అర్జున విషాద,సాంఖ్య యోగం-వచనసామవేదం షణ్ముఖ శర్మ27031PDFBhagavadGita-Arjuna-SankhyaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతారహస్యముబాలగంగాధర తిలక్543462PDFGeethaaRahasyamu
భగవద్గీతవిచారణవచనత్రైత సిద్ధాంత భగవద్గీతప్రభోదానంద యోగీశ్వరు45661PDFThraithaSiddhantaBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతోపదేశతత్త్వము-1ఆకెళ్ళ అచ్చన్న శాస్త్రి17783PDFGeetopadeshaTatvamu-1
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా విజ్ఞానముచల్లా కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి548254PDFBhagavadGitaaVignanamu
భగవద్గీతవిచారణవచనశ్రీ కృష్ణుని గీతావాణికృష్ణారావు5542PDFSriKrishnuniGeetaVani
భగవద్గీతవిచారణవచననిష్కామ యోగముదుగ్గిరాల బలరామ కృష్ణయ్య407124PDFNishkamaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతామూలంవినోభాబావే6753PDFGeethaMoolam
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతోపన్యాసాలు అక్షరపరబ్రహ్మ యోగంN/A124134PDFAksharaParabrahmaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనశ్రీకృష్ణుడు చూపిన మార్గమురాజగోపాలచారి165124PDFSriKrishnuduChoopinaMaargamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత -రాజ గుహ్య యోగంమర్రిపాటి వెంకటనరసింహారావు192114PDFBhagavadgita-RajaGuhyaYogam
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీత భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదముN/A408373PDFBhagavadgitaBhashyarkaPrakashikanuvadamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా హృదయముదొడ్ల వేంకట రామి రెడ్డి281244PDFBhagavadGitaHrudayamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతా మననముకామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు221172PDFBhagavadGitaMananamu
భగవద్గీతవిచారణవచనగీతా సామ్యవాద సిద్ధాంతంయడ్లపల్లి కోటయ్య చౌదరి9193PDFGitaSamyavadaSiddhantamu
భగవద్గీతవిచారణవచనభగవద్గీతోపన్యాసములుహనుమంతరావు425194PDFBhagavadgeetopanyasamulu
భగవద్గీతవిచారణవచనమన సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలురఘునాధాచార్య10052PDFManaSamasyalakuBhagavadgitaParishkaralu
భగవద్గీతవిచారణవచననిత్య జీవితంలో భగవద్గీతపండిత పెమ్మరాజు456393PDFNityaJeevithamLoBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణప్రశ్న+జవాబుగీతా హృదయము-జ్ఞానయోగంనండూరు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ151122PDFGitaHrudayam
భగవద్గీతవిచారణప్రశ్న+జవాబుప్రశ్నోత్తరీప్రవచన గీతమళయాళ స్వామి733534PDFPrashnottareePravachanaGeetha
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-భగవాన్ ఉవాచసిద్ధాశ్రమం73131PDFBhagadGita-BhagavanUvacha
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా శాస్త్రంకొమరవోలు వేంకట శేష హనుమంతరావు49561PDFGeethaaSastram
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా తత్త్వవివేచనీN/A890642PDFGeethaTatvaVivechanee
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత టీకా తాత్పర్య సహితN/A427202PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీగీతారాధనN/A14331PDFGeethaaradhana
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీమద్భగవద్గీత -శ్రీ శంకర భాష్యం యధాతదం-1,2సదానంద భారతి455352PDFBhagavadGita-ShankaraBhashyamYadathadam-1To2
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీమద్బగవద్గీత-1,2,3త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ జీయరు1398773PDFBhagavadGita-1To3
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యజ్ఞానేశ్వరి-2,3దిగవల్లి శేషగిరి రావు703423PDFJnaneshwari-2And3
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యమలయాళ సద్గురు గ్రంధావళి-6-శ్రీ మద్భగవద్గీతమలయాళ స్వామి691512PDFMalayalaSadguruGrandhavali-6-BhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యనీలకంఠీయ భగవద్గీతా భాష్యమునిర్మల శంకర శాస్త్రి318182PDFNeelakanteyaBhagavadGitaaBhashyam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-1-17 అధ్యాయాలుదేవిశెట్టి చలపతి రావు1599381PDFBhagavadGita-1To17Chapt
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-1-12 అధ్యాయాలుదేవిశెట్టి చలపతి రావు980541PDFBhagavadGita-1To12
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా యోగముచలసాని నాగేశ్వరరావు480372PDFGitaYogamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా భావార్ధ చంద్రికగరికపాటి లక్ష్మికాంతం266102PDFGitaBhavardhaChandrika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత విజ్ఞానదీపికఆచంట శివరామ కృష్ణమూర్తి16882PDFBhagavadGitaVijnaDeepika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశ్రీ భగవద్గీత -గీతార్ధ దీపికా సహితముకీలాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు998692PDFSriBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీత-పరమార్ధ చంద్రికా సంహిత-1 నుంచి 4 భాగాలుచదలువాడ సుందరామ శాస్త్రి21371294PDFBhagavadGita-ParamardhaChandrikaSamhita-1To4
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతామృతముకొండేపూడి సుబ్బారావు371172PDFGeethamruthamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యవాసు దేవః సర్వంఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు3531PDFVasuDevahSarvam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మాధుర్యంఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4131PDFGitaMadhuryam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా వచనముఅమరవాది సుబ్రహ్మణ్య దీక్షితులు4231PDFGitaVachanamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మహత్యంN/A16182PDFGitaMahatyam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యగీతా మాధుర్యముN/A212122PDFGItaMadhuryamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యరెండు గీతలు భగవద్గీత-ఉత్తరగీతజంధ్యాల వేంకటేశ్వర శాస్త్రి11342PDFRenduGitalu-BhagavadGita-UttaraGita
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యస్వస్వరూప సంధానముమాకం తిమ్మయ్య312142PDFSwaSwarupaSandhanamu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅస్పర్శ యోగము-1,2దయానంద పొన్నాల212124PDFAsparsaYogam-1To2
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యశత పత్రము-గీతా శాస్త్రమునిత్యానందులు462252PDFShatapatramu-GitaSastramu
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅనాసక్తి యోగంఉన్నవ రాజగోపాల కృష్ణయ్య282133PDFAnaasakthiYogam
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యఅమృతవాహిని-1 నుంచి 6 భాగాలుసీతారాం1135273PDFAmrutaVahini-1to6
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతాగర్భిత భావభోధినికోకా వేంకటరామానుజులు737454PDFBhagavadGitaaGarbhitaBhavaBhodini
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యభగవద్గీతా రహస్య ప్రకాశికవరాహ నరసింహశర్మ1247324PDFBhagavadGitaaRahasyaPrakasika
భగవద్గీతవిచారణపద్య+తాత్పర్యమదాంధ్ర భగవద్గీత-2సుబ్రహ్మణ్యం200132PDFMadandhraBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీత-పారాయణపురాణపండ కృష్ణమూర్తి4021PDFBhagavadGita-Parayana
భగవద్గీతవిచారణపద్యమద్భగవద్గీతా మననము-పారాయణకామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు179143PDFSriMadBhagavadGitaMananamu
భగవద్గీతవిచారణపద్యఆంధ్రీకృత భగవద్గీతమావుడూరి సత్యనారాయణశాస్త్రి22493PDFAndhreekruthaBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీత – ఆంధ్ర పద్యానువాదముకూచిబోట్ల ప్రభాకర శాస్త్రి16473PDFBhagavadGita-AndhraPadyanuvadam
భగవద్గీతవిచారణపద్యభగవద్గీతరంగారామానుజమహాదేశిక్10211PDFBhagavadGita
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గీతికలలోదుర్గారావు13992PDFBhagavadGita-Geetika
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – పద్య కావ్యముతూపల్లి కృష్ణ మూర్తి5642PDFBhagavadGita-PadyaKavyam
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గేయ మాలసూరంపూడి రాధాకృష్ణ మూర్తి13952PDFBhagavadGita-GeyaMala
భగవద్గీతవిచారణగేయభగవద్గీత – గేయ కృతికసిరెడ్డి15062PDFBhagavadGita-GeyaKruthi
భగవద్గీతవిచారణబుర్రకథభగవద్గీత – బుర్రకథశ్రిమూర్తి3643PDFBhagavadGita-BurraKatha

Brahma Vidya Ratnakaramu-1and 2 Parts
Jeevita Paramardhamu-Vedanta Sastramu
Samasyalu Vaatini Edurkovadam Elaa
Karthavya Nishta Vyaktitva Nirmananiki AtiCheruvaina Margam
Manava Janma Saphalyamu – Mukthi Margamu
Advaitha Siddhi
ShanthiKiranalu
AtmaNatma Viveka Darshini
Jeevanmukthi Viveka
Bhagavadanveshana
Sarva Vedanta Shirobhushanam
Moksha Swaroopa Nirnayamu
Anandamga Jeeviddam
Atma Darshanam
Sarvopanishad Saara Sangrahamu
Jeevana Vedam
Mumukshu Dharmamu
Vignana Veechikalu- Adyaatmaka Tarangaalu
Brahma Vidya Sudharnavamu
Sadhana
Atmaa-Chith Pravachanalu
Mee Margam-Mee Gamyam
Brahma Vidya
MahaBharatam Moksha Dharma Parvam-1
Viswa Vedana
Bhakthi- Bhagavantudu
Satya Dharma Vicharana
Hindu Dharmamu
Hindu Dharma Vaibavam
Naa Matamu
Vyaasavaani
Spandana-1
Ashwamedha Upanyaasaalu
Prasnottara Tulasimala
Okati Sadhiste Anni Saadhinchinatle
Sadhana Sopanalu
Tattva Bodha
Viveka Chintamani
Viswakarma Visistatha
Sanatsu Jaateeyamu
DivyaJeevana Vignanam
Dasara Yajna Sapthakam
Vidyardhi Nee Gamyamedi
Sha Tatvamu
Schedule Kulalu Antaraanivaa
Pathanjali Yoga Sutralu
Vijayaniki Abhayam
Vedanthapu Kathalu
Manassu Daanini Swadeenam ChesukovadamElaa
Vemana OkaKriya Yogi
Paratatva Parishodana-32 Brahma Vidhyalu
Guru Prabhoda Taravali
Adhyatmika Jeevanam
Vidhya Sagar Pravachanalu
TriGunamulu
Namo Namah
Advaitham
Advaitham
SanathanaDharmamLo SanghaSeva
Acharya Hrudayam
Adhyatma Judjiment
AtmaAnagaaEmiti
UpadesaSaram
Naenevadanu
UpadeshaSaaram
Vaignanika Adyatmika Vignaanam
Ishwaryam Yokka ManasikaSthiti
Udyogala BaanisatvanniKadu-
RushulaVarasatvanni Pondandi
Vruddapyam Jeevitha Navanetham
Dhairyam Viduvakandi
Athma Bodha
Brahma Jignasa-1
Brahma Jignasa-2
Brahma Jignasa-3
BrahmaJignasa-4
Nidra-Samadhi
Moksha Sadhana
Jnana Deepika
Sadguru TatvaBhoda
JnanaKaivalyaSiddhi
Daiva Sampada
Ramana PrasthanaThrayamu
SriNanna Uvacha
Chaitanya Jagruti
Amrutha Vaakkulu
Unnadi Brahmamokkate
Hitopadeshamu
Naannagaaritho Sambashanalu
Madhura Vakyamulu
Amrutha Vahini
SriNanna Pravachanalu
Sadguru SriNannagaru
Pasidi Palukulu
Nannagari Anugraha Vakyamulu
SriNannagaru
Shankara Bhagavatpada Grandamaala
Upadesha Sahasri
Prabodha Sudhakaramu
Viveka Chudamani
Sarva Vedanta Sara Sangrahamu-4
Sankara Hrudayamu
Pancheekarana Bhashyamu
Vishwamata Darpanamu
Uttistatha-Jaagrata
Vivekavani
Viveka Suryodayamu
Vivekananda Simhanaadam-1
Paramardhika Sambashanalu
ShaaradaaPrasangamulu
NijaVicharana
RamaTeerdhaSwami-BrahmaJnaanodbodhanalu-1
RamaTeerdhaSwami-BrahmaJnaanodbodhanalu-3
RamateerdhaVedantaBhashyamu-1
RamateerdhaVedantaDarshanmu
RamateerdhaVedantaBhashyamu-3
Matamu-RaamaterdhaUpanyasamu-5
SwamiRamateerdhaSandesham
SwamiRamateerdhaUpanyasamulu
SriBuddhaGeeta
BuddhaBhagavanudu
BuddhaBhagavanudu-JeevithaSanghatanalu
BuddhaCharya
BouddaDarshanam
VajraChhedika
LokakshemaGaadhalu
DhammaPadham
MalayalaSadguruGrandhavali-1
MalayalaSadguruGrandhavali-2
MalayalaSadguruGrandhavali-4
MalayalaSadguruGrandhavali-7
MalayalaSadguruGrandhavali-8
MalayalaSadguruGrandhavali-9
MalayalaSadguruGrandhavali-11
MalayalaSadguruGrandhavali-13
MalayalaSadguruGrandhavali-15
MalayalaSadguruGrandhavali-17
MalayalaSadguruGrandhavali-19

బ్రహ్మ విద్యా రత్నకరము -1 మరియు 2 భాగాలు
జీవిత పరమార్థము-వేదాంత శాస్త్రము
సమస్యలు వాటిని ఎదుర్కోవాడం ఎలా
కార్తవ్య నిష్ట వ్యాక్తిత్వ నిర్మానానికి అతీచెరువైన మార్గమ్
మానవ జన్మా సఫాలయము – ముక్తి మార్గము
అద్వైత సిద్ధి
శాంతికిరణాలు
ఆత్మనాత్మ వివేక దర్శని
జీవన్ముక్తి వివేకా
భగవదన్వేషన
సర్వ వేదాంత శిరోభూషణం
మోక్ష స్వరూప నిర్నాయము
ఆనందంగ జీవిద్దాం
ఆత్మ దర్శనం
సర్వోపనిషద్ సారా సంగ్రహము
జీవనా వేదం
ముముక్షు ధర్మము
విజ్ఞాన వీచికలు- అద్యాత్మకా తరంగలు
బ్రహ్మ విద్యా సుధర్ణవము
సాధన
ఆత్మ-చిత్ ప్రవచనలు
మీ మార్గం-మీ గమ్యం
బ్రహ్మ విద్యా
మహాభారతం మోక్ష ధర్మ పర్వం -1
విశ్వ వేదం
భక్తి- భగవంతుడు
సత్య ధర్మ విచారణ
హిందూ ధర్మము
హిందూ ధర్మ వైబవం
నా మాతాము
వ్యాసవానీ
స్పందన -1
అశ్వమేధ ఉపన్యసలు
ప్రస్నోత్తర తులసిమల
ఒకాటి సాధిస్తే అన్నీ సాదిన్చినాట్లే
సాధన సోపనాలు
తత్వ బోధ
వివేకా చింతామణి
విశ్వకర్మ విసిస్టాథ
సనాట్సు జాతేయము
దివ్యజీవణ విగ్ననం
దసర యజ్ఞ సప్తకం
విద్యార్ధి నీ గమ్యమేది
షా తత్వము
షెడ్యూల్ కులలు అంతరానివా
పతంజలి యోగ సూత్రాలు
విజయనికీ అభయం
వేదాంతపు కథలు
మనసు దానిని స్వదీనం చెసుకోవాదం ఎల
వేమన ఒకకారియ యోగి
పరతత్వ పరిషోదన -32 బ్రహ్మ విద్యాాలు
గురు ప్రభు తారవళి
అధ్యాత్మిక జీవనం
విద్యా సాగర్ ప్రవాచనలు
త్రిగుణములు
నమో నమ
అద్వైతం
అద్వైతం
సనాతనధర్మలో సంఘసేవ
ఆచార్య హ్రదయం
అధ్యాత్మ జడ్జిమెంట్
ఆత్మఅనగాఎమిటి
ఉపదేశసారం
ననేవాడను
ఉపదేశసారాం
వైగ్నానిక ఆదిత్మిక విజ్ఞానం
ఈశ్వర్యమ్ యోక్క మనసికస్థితి
ఉదయోగాల బనిసాత్వన్నీకాడు-
రుషులవరసత్వన్నీ పొండండి
వ్రుడప్యం జీవిత నవనేతం
ధైర్యమ్ విదువకాండి
ఆత్మ బోధ
బ్రహ్మ జిగ్నాస -1
బ్రహ్మ జిగ్నాస -2
బ్రహ్మ జిగ్నాస -3
బ్రహ్మజిగ్నస -4
నిద్రా-సమాధి
మోక్ష సాధన
జ్ఞాన దీపిక
సద్గురు తత్వభోద
జ్ఞానకైవల్యసిద్ధి
దైవ సంపాద
రమణ ప్రస్థాన త్రయము
శ్రీన్నన్న ఉవాచ
చైతన్య జాగ్రతి
అమృతా వక్కులు
ఉన్నది బ్రహ్మమోక్కాటే
హిటోపదేశము
నన్నగరితో సంబషనలు
మధుర వాక్యములు
అమృతా వాహిని
శ్రీన్నన్న ప్రవచనలు
సద్గురు శ్రీనన్నగారు
పసిడి పలుకులు
నన్నగరి అనుగ్రహ వాక్యములు
శ్రీనన్నగారు
శంకర భగవత్పాడ గ్రాండమాల
ఉపదేశ సహస్రి
ప్రబోధ సుధాకరము
వివేకా చుదమణి
సర్వ వేదాంత సారా సంగ్రహము -4
శంకర శ్రుదయము
పంచీకరణ భష్యము
విశ్వమత దర్పనము
ఉత్తస్తాథ-జాగ్రత
వివేకవని
వివేక సూర్యోదయము
వివేకానంద సింహనాదం -1
పరమార్థిక సంభానలు
శారదప్రసంగములు
నిజవిచారణ
రామతీర్ధస్వామి-బ్రహ్మజ్ఞానోద్బోధనలు -1
రామతీర్ధస్వామి-బ్రహ్మజ్ఞానోద్బోధనలు -3
రామతీర్ధవేదాంతభాష్యము -1
రామతీర్ధ వేదాంతదర్శన్ము
రామతీర్ధ వేదాంతభాష్యము -3
మాతాము-రామటెర్ధాఉపన్యసాము -5
స్వామిరామతీర్ధసంధేశం
స్వామిరామతీర్ధఉపన్యసములు
శ్రీబుద్ధగీత
బుద్ధభాగనుడు
బుద్ధభాగనుడు-జీవితసంఘటనలు
బుద్ధచార్య
బౌద్దదర్శనం
వజ్రాచెడికా
లోకాక్షేమగధలు
ధమ్మపదం
మలయాళసద్గురుగ్రాంధవళి -1
మలయాళసద్గురుగ్రాంధవళి -2
మలయాసద్గురు గ్రాంధవలి -4
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -7
మలయాసద్గురు గ్రాంధవలి -8
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -9
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -11
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -13
మలయాసద్గురు గ్రాంధవలి -15
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -17
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -19

Leave a Reply