గీతలు Gitalu Download free

ఉద్ధవగీత, అద్వైతసుధానిధి-అవధుతగీత, అష్టావక్రగీత, అష్టావక్రగీత, అష్టావక్రగీత, అష్టావక్రసంహిత, ఉద్ధవగీత, గణేశగీత, గీతాకడంబు -1, గీతాకడంబు -2, గురుగీత, గురుగీతసారము, భగవదుత్తరగీత, భగవదుత్తరగీతమృతం, యతేంద్రగీతసారం, రమణగీత, శివగీత, శివగీత-శివరాఘవసంవం, రామగీత, శ్రీకృష్ణ తిరోదనం, శ్రీకృష్ణోద్ధవసంవదము-ఉద్దవగీత, సత్యగీత, సుగ్ననా దీపమను-గురుగీటలు
ఉద్ధవగీత-శ్రీకృష్ణసందేశం, అష్టావక్రగీత

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
1819ఉద్ధవగీతUddhavaGita27920Download
1820అద్వైతసుధానిధి-అవధుతగీతAdvaitaSudhanidhi-AvadhutaGita764Download
1821అష్టావక్రగీతAshtaVakraGita1025Download
1822అష్టావక్రగీతAshtaVakraGita34618Download
1823అష్టావక్రగీతAshtaVakraGita2139Download
1824అష్టావక్రసంహితAshtaVakraSamhitha30818Download
1825ఉద్ధవగీతUddhavaGita472Download
1826గణేశగీతGaneshaGita1169Download
1827గీతాకడంబు -1GitaKadambamu-11117Download
1828గీతాకడంబు -2GitaKadambamu-21175Download
1829గురుగీతGuruGita1137Download
1830గురుగీతGuruGita37821Download
1831గురుగీతసారముGuruGitaSaaramu31619Download
1832భగవదుత్తరగీతBhagavaduttaraGita1328Download
1833భగవదుత్తరగీతమృతంBhagavaduttaraGitaamrutham20110Download
1834యతేంద్రగీతసారంYateendraGitaSaram1086Download
1835రమణగీతRamanaGita1256Download
1836శివగీతShivaGita37511Download
1837శివగీత-శివరాఘవసంవంShivaGita-ShivaRaghavaSamvadam1393Download
1838రామగీతRamaGita492Download
1839శ్రీకృష్ణ తిరోదనంSriKrishnaThirodanam31213Download
1840శ్రీకృష్ణోద్ధవసంవదము-ఉద్దవగీతSriKrishnoddhavaSamvadamu-UddhavaGita38010Download
1841సత్యగీతSatyaGita1758Download
1842సుగ్ననా దీపమను-గురుగీటలుSugnanaDeepamanu-GuruGitalu1618Download
1843ఉద్ధవగీత-శ్రీకృష్ణసందేశంUddhavaGita-SriKrishnaSandesham16316Download
1844అష్టావక్రగీతAshtaVakraGita721Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

ఉద్ధవగీత
అద్వైతసుధానిధి-అవధుతగీత
అష్టావక్రగీత
అష్టావక్రగీత
అష్టావక్రగీత
అష్టావక్రసంహిత
ఉద్ధవగీత
గణేశగీత
గీతాకడంబు -1
గీతాకడంబు -2
గురుగీత
గురుగీత
గురుగీతసారము
భగవదుత్తరగీత
భగవదుత్తరగీతమృతం
యతేంద్రగీతసారం
రమణగీత
శివగీత
శివగీత-శివరాఘవసంవం
రామగీత
శ్రీకృష్ణ తిరోదనం
శ్రీకృష్ణోద్ధవసంవదము-ఉద్దవగీత
సత్యగీత
సుగ్ననా దీపమను-గురుగీటలు
ఉద్ధవగీత-శ్రీకృష్ణసందేశం
అష్టావక్రగీత

UddhavaGita
AdvaitaSudhanidhi-AvadhutaGita
AshtaVakraGita
AshtaVakraGita
AshtaVakraGita
AshtaVakraSamhitha
UddhavaGita
GaneshaGita
GitaKadambamu-1
GitaKadambamu-2
GuruGita
GuruGita
GuruGitaSaaramu
BhagavaduttaraGita
BhagavaduttaraGitaamrutham
YateendraGitaSaram
RamanaGita
ShivaGita
ShivaGita-ShivaRaghavaSamvadam
RamaGita
SriKrishnaThirodanam
SriKrishnoddhavaSamvadamu-UddhavaGita
SatyaGita
SugnanaDeepamanu-GuruGitalu
UddhavaGita-SriKrishnaSandesham
AshtaVakraGita

ఉద్ధవగీత
అద్వైతసుధానిధి-అవధుతగీత
అష్టావక్రగీత
అష్టావక్రగీత
అష్టావక్రగీత
అష్టావక్రసంహిత
ఉద్ధవగీత
గణేశగీత
గీతాకడంబు -1
గీతాకడంబు -2
గురుగీత
గురుగీత
గురుగీతసారము
భగవదుత్తరగీత
భగవదుత్తరగీతమృతం
యతేంద్రగీతసారం
రమణగీత
శివగీత
శివగీత-శివరాఘవసంవం
రామగీత
శ్రీకృష్ణ తిరోదనం
శ్రీకృష్ణోద్ధవసంవదము-ఉద్దవగీత
సత్యగీత
సుగ్ననా దీపమను-గురుగీటలు
ఉద్ధవగీత-శ్రీకృష్ణసందేశం
అష్టావక్రగీత

UddhavaGita
AdvaitaSudhanidhi-AvadhutaGita
AshtaVakraGita
AshtaVakraGita
AshtaVakraGita
AshtaVakraSamhitha
UddhavaGita
GaneshaGita
GitaKadambamu-1
GitaKadambamu-2
GuruGita
GuruGita
GuruGitaSaaramu
BhagavaduttaraGita
BhagavaduttaraGitaamrutham
YateendraGitaSaram
RamanaGita
ShivaGita
ShivaGita-ShivaRaghavaSamvadam
RamaGita
SriKrishnaThirodanam
SriKrishnoddhavaSamvadamu-UddhavaGita
SatyaGita
SugnanaDeepamanu-GuruGitalu
UddhavaGita-SriKrishnaSandesham
AshtaVakraGita

Leave a Reply