ఉప వేదాంగాలు Upa Vedangalu free download

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
1718బ్రహ్మసూత్రాలుBrahmaSuthraalu331Download
1719బ్రహ్మసూత్రాలుBrahmaSuthraalu1433Download
1720వైయాసికా న్యాయమాలVaiyaasika Nyayamaala861Download
1721వ్యాస సిద్ధాంతమార్తండముVyasa SiddhanthaMarthandamu37329Download
1722బదరాయణీయబ్రహ్మసూత్రబోధమృత్తలహరిBadarayaneeyaBrahmaSutraBodhamruthaLahari76821Download
1723బ్రహ్మసూత్రములు -2BrahmaSutramulu-21813Download
1724బ్రహ్మసూత్రములు -2-1 పాడBrahmaSutramulu-2-1Pada23610Download
1725బ్రహ్మసూత్రములు -2-2 పాదBrahmaSutramulu-2-2Pada29818Download
1726బ్రహ్మసూత్రార్ధచంద్ర -1BrahmaSutrardhaChandrika-198990Download
1727బ్రహ్మసూత్రాధాచంద్రికా -2BrahmaSutrardhaChandrika-278954Download
1728బ్రహ్మసూత్రరాహస్యముBrahmaSutraRahasyamu373Download
1729బ్రహ్మసూత్రసారంBrahmaSutraSaaram40012Download
1730బ్రహ్మసూత్రవివ్రతి-పూర్వర్ధముBrahmaSutraVivruthi-Poorvardhamu34831Download
1731శ్రీభాష్యంSriBhashyam95378Download
1732శ్రీభాష్యసారాము -1SriBhashyaSaramu-12084Download
1733శ్రీభాష్యసారాము -2SriBhashyaSaramu-22174Download
1734నీలఖాంతసారీరకాబ్రహ్మమీమససూత్ర భాష్యము -1NeelakhantaSaareerakaBrahmaMeemamsaSutra Bhashyamu-11097Download
1735నీలఖాంతసారీరకాబ్రహ్మమీమససూత్ర భాష్యము -2NeelakhantaSaareerakaBrahmaMeemamsaSutra Bhashyamu-222315Download
1736చతుసోత్రి -1Chatussotri-135814Download
1737కళ్యాణసుధKalyanaSudha30727Download
1738ద్వాదషా దర్శనలుDwadashaDarshanalu12717Download
1739భరత్యతత్వశాస్త్రం-సమగ్రా పరిసిలానాBharateyaTatvaShastramu-Samagra Parisilana27613Download
1740భారతీయయ తత్వశాస్త్రాము -1BharateyaTatvaShastramu-11566Download
1741దర్శకార్తలు-దర్శనములు -2DarshanaKarthalu-Darshanamulu-218514Download
1742దర్శకార్తలు-దర్శనములు -3DarshanaKarthalu-Darshanamulu-31077Download
1743ఆంధ్కృతనాయయదర్శనము -1AndhrikrutaNyayaDarshanamu-11858Download
1744బ్రహ్మమీమసదర్శనంBrahmaMimamsaDarshanamu16813Download
1745పూర్వామిమమ్సా దర్శనము -1PurvaMimamsaDarshanamu-1827Download
1746న్యాయదర్శనముNyayaDarshnamu41428Download
1747న్యామిమామ్సా దర్శనాముNyayaMimamsaDarshanamu1739Download
1748సంస్కృతనాయమలSamskruthaNyayamala39015Download
1749సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -1SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-135416Download
1750సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -2SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-229814Download
1751సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -4SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-442827Download
1752సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -5SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-548122Download
1753సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -9SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-931312Download
1754విశ్వమిమామ్సాVishwaMimamsa2018Download
1755తార్కం-శాస్త్రివిధానముTarkam-SastriyaVidhanamu1666Download
1756పాతంజలయోగదర్శనముPaatanjalaYogaDarshanamu1984Download
1757ప్రమనపద్దతిపైప్రసంగంPramanaPaddhatipaiPrasangamu1969Download
1758వైశేషికామామ్సా దర్శనాముVaisheshikaMimamsaDarshanamu964Download
1759హేతువాదంHetuvaadam24313Download
1760ఆంధ్రమిమాన్సాన్యయముక్తవళిAndhraMimansaNyayaMukthavali23818Download
1761సబ్డయోగభూమికSabdaYogaBhumika1267Download
1762న్యాయవైషేషికములు-సంక్య యోగములుNyayaVaisheshikamulu-SankyaYogamulu1448Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

BrahmaSuthraalu
BrahmaSuthraalu
Vaiyaasika Nyayamaala
Vyasa SiddhanthaMarthandamu
BadarayaneeyaBrahmaSutraBodhamruthaLahari
BrahmaSutramulu-2
BrahmaSutramulu-2-1Pada
BrahmaSutramulu-2-2Pada
BrahmaSutrardhaChandrika-1
BrahmaSutrardhaChandrika-2
BrahmaSutraRahasyamu
BrahmaSutraSaaram
BrahmaSutraVivruthi-Poorvardhamu
SriBhashyam
SriBhashyaSaramu-1
SriBhashyaSaramu-2
NeelakhantaSaareerakaBrahmaMeemamsaSutra Bhashyamu-1
NeelakhantaSaareerakaBrahmaMeemamsaSutra Bhashyamu-2
Chatussotri-1
KalyanaSudha
DwadashaDarshanalu
BharateyaTatvaShastramu-Samagra Parisilana
BharateyaTatvaShastramu-1
DarshanaKarthalu-Darshanamulu-2
DarshanaKarthalu-Darshanamulu-3
AndhrikrutaNyayaDarshanamu-1
BrahmaMimamsaDarshanamu
PurvaMimamsaDarshanamu-1
NyayaDarshnamu
NyayaMimamsaDarshanamu
SamskruthaNyayamala
SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-1
SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-2
SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-4
SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-5
SarvaSiddhanthaSowrabhavamu-9
VishwaMimamsa
Tarkam-SastriyaVidhanamu
PaatanjalaYogaDarshanamu
PramanaPaddhatipaiPrasangamu
VaisheshikaMimamsaDarshanamu
Hetuvaadam
AndhraMimansaNyayaMukthavali
SabdaYogaBhumika
NyayaVaisheshikamulu-SankyaYogamulu

బ్రహ్మసూత్రాలు
బ్రహ్మసూత్రాలు
వైయాసికా న్యాయమాల
వ్యాస సిద్ధాంతమార్తండము
బదరాయణీయబ్రహ్మసూత్రబోధమృత్తలహరి
బ్రహ్మసూత్రములు -2
బ్రహ్మసూత్రములు -2-1 పాడ
బ్రహ్మసూత్రములు -2-2 పాద
బ్రహ్మసూత్రార్ధచంద్ర -1
బ్రహ్మసూత్రాధాచంద్రికా -2
బ్రహ్మసూత్రరాహస్యము
బ్రహ్మసూత్రసారం
బ్రహ్మసూత్రవివ్రతి-పూర్వర్ధము
శ్రీభాష్యం
శ్రీభాష్యసారాము -1
శ్రీభాష్యసారాము -2
నీలఖాంతసారీరకాబ్రహ్మమీమససూత్ర భాష్యము -1
నీలఖాంతసారీరకాబ్రహ్మమీమససూత్ర భాష్యము -2
చతుసోత్రి -1
కళ్యాణసుధ
ద్వాదషా దర్శనలు
భరత్యతత్వశాస్త్రం-సమగ్రా పరిసిలానా
భారతీయయ తత్వశాస్త్రాము -1
దర్శకార్తలు-దర్శనములు -2
దర్శకార్తలు-దర్శనములు -3
ఆంధ్కృతనాయయదర్శనము -1
బ్రహ్మమీమసదర్శనం
పూర్వామిమమ్సా దర్శనము -1
న్యాయదర్శనము
న్యామిమామ్సా దర్శనాము
సంస్కృతనాయమల
సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -1
సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -2
సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -4
సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -5
సర్వసిద్ధంతసౌరభవము -9
విశ్వమిమామ్సా
తార్కం-శాస్త్రివిధానము
పాతంజలయోగదర్శనము
ప్రమనపద్దతిపైప్రసంగం
వైశేషికామామ్సా దర్శనాము
హేతువాదం
ఆంధ్రమిమాన్సాన్యయముక్తవళి
సబ్డయోగభూమిక
న్యాయవైషేషికములు-సంక్య యోగములు

Leave a Reply