ఉపనిషత్తులు Upanishads in Telugu download free

మన ప్రాచీన గ్రంధాలు Our Ancient texts

భారత దేశాన్ని నాశనం చేయాలంటే అందుకు మూలమైన విద్యా వ్యవస్థను నాశనము చేయాలని, అందుకు ఆన్ని గ్రంధాలను నాశనం చేశారు కొందరు పాలకులు. ఆ ఆధ్యాత్మిక సంపదను తిరిగి పొందడానికి భారత ప్రభుత్వం పురాతన గ్రంధాలను డిజిటలైజ్ చేసి ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. sorry if any Telugu type mistakes because site not supporting Telugu type . please forward your friends relatives well-wishers

click on below download link

PDF of the require file will open

number of pages and size of the file are mentioned for user convenience

if you have any difficulty to download the books please write the comment on the comment box

These all books are providing free of cost

please suggest our website to download all educational books to your friends, relatives and well wishers

మీకు కావాల్సిన పుస్తకం పేరును తెలుగులో (లేక) ఇంగీేష్ లో టైపు చేసి వెదకటం
ద్వారా పొందవచ్చు.

NoTitle In TELUGUTitle In ENGLISHPagesSize (MB)Download Link
1763ఉపనిషత్సర్వస్వాముUpanishatsarvaswamu25518Download
1764మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -10MalayalaSadguruGrandhavali-1049528Download
17655 ఉపనిషత్తులు5Upanishatthulu1699Download
1766సౌమ్యకాశిషాస్తోత్రం- ఉపనిషత్తులసారంరుతంSowmyaKaashishaStotram- UpanishattulaSaramrutham52136Download
1767ద్వాదశోపనిషత్తులుDwadashopanishattulu33823Download
1768ఆడి-అనాడిAadi-Anadi934Download
1769శివతత్వప్రభంద్రీకరణం -1ShivaTatvaPrabhandreekaranam-12379Download
1770శివతత్వప్రభంద్రీకరణం -2ShivaTatvaPrabhandreekaranam-22149Download
1771ఉపనిషత్సుడ -1Upanishatsuda-11608Download
1772ఉపనిషత్సుద -2Upanishatsuda-21546Download
1773ఉపనిషత్సుద -3Upanishatsuda-3543Download
1774ఉపనిషత్సరముUpanishatsaramu22115Download
1775ఉపనిషత్తులకథలుUpanishattulaKathalu663Download
1776ఉపనిషత్తుల-బోధలు-కథలుUpanishattula-Bodhalu-Kathalu1065Download
1777బ్రహ్మవల్లిBrahmavalli1606Download
1778అనంతోపనిషత్Ananthopanishath1237Download
1779ఇతారయోపనిషత్Ithareyopanishath101Download
1780ఈసా-కేనఉపనిషత్తులుEesa-KenaUpanishattulu442Download
1781ఇసవస్యఉపనిషత్IsavasyaUpanishath18810Download
1782ఇసవస్యఉపనిషత్IsavasyaUpanishath763Download
1783ఇసవస్యఉపనిషత్IsavasyaUpanishath463Download
1784ఇసవస్యఉపనిషత్IsavasyaUpanishath1628Download
1785ఇసవస్యఉపనిషత్IsavasyaUpanishath142Download
1786ఉపనిషాచంద్రికా -1Upanishachhandrika-125913Download
1787ఉపనిషాచంద్రికా -2Upanishachhandrika-221710Download
1788ఉపనిషత్పటాములుUpanishathPatamulu1247Download
1789ఉపనిషత్సాప్టేక్Upanishatsaptake54829Download
1790కటోపనిషదర్యభాష్యముKatopanishadaryaBhashyamu19011Download
1791కటోపనిషత్Katopanishath30019Download
1792కటోపనిషత్Katopanishath27513Download
1793కటోపనిషత్Katopanishath302Download
1794కేనఉపనిషత్KenaUpanishath232Download
1795కేనఉపనిషత్KenaUpanishath1245Download
1796కేనఉపనిషత్KenaUpanishath3828Download
1797కేనఉపనిషత్KenaUpanishath19915Download
1798కైవల్యోపనిషత్Kaivalyopanishath523Download
1799కైవల్యోపనిషత్Kaivalyopanishath132Download
1800గర్భోపనిషత్Garbhopanishath4515Download
1801గురువాక్యోపనిషత్Guruvakyopanishath452Download
1802నిరాలంబోపనిషత్Niralambopanishath774Download
1803తేజోబిందోపనిషత్TejoBindopanishath1267Download
1804తైత్తిరీయోపనిషత్Taittireeyopanishath1074Download
1805తైత్తిరీయోపనిషత్Taittireeyopanishath26715Download
1806ప్రశ్నోపనిషత్Prashnopanishath1698Download
1807భవనోపనిషాత్Bhavanopanishath3517Download
1808భవనోపనిషాత్Bhavanopanishath142Download
1809మహానారాయణోపనిషత్Mahanarayanopanishath30510Download
1810మహానారాయణోపనిషత్Mahanarayanopanishath1966Download
1811మాండుక్యరాసయనముMaandukyaRasayanamu1588Download
1812మండుక్యోపనిషత్Mandukyopanishath47922Download
1813మండుక్యోపనిషత్Mandukyopanishath92Download
1814ముండకోపనిషత్Mundakopanishath222Download
1815సర్వసరోపనిషత్Sarvasaropanishath1847Download
1816శ్వేతాశ్వతరఉపనిషత్ShwethashwatharaUpanishath31514Download
1817శ్వేతాశ్వతరఉపనిషత్ShwethashwatharaUpanishath41215Download
1818ముండకోపనిషత్Mundakopanishath656Download

note: This website does no longer very very very very personal this ebook, neither scanned nor created. We just supply the above hyperlink already available on the net. If any way if it violates the regulation or any other issues then kindly contact us: admin@myeduhub.in or Contact Us for this(link elimination).

Upanishatsarvaswamu
MalayalaSadguruGrandhavali-10
5Upanishatthulu
SowmyaKaashishaStotram-
UpanishattulaSaramrutham
Dwadashopanishattulu
Aadi-Anadi
ShivaTatvaPrabhandreekaranam-1
ShivaTatvaPrabhandreekaranam-2
Upanishatsuda-1
Upanishatsuda-2
Upanishatsuda-3
Upanishatsaramu
UpanishattulaKathalu
Upanishattula-Bodhalu-Kathalu
Brahmavalli
Ananthopanishath
Ithareyopanishath
Eesa-KenaUpanishattulu
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
Upanishachhandrika-1
Upanishachhandrika-2
UpanishathPatamulu
Upanishatsaptake
KatopanishadaryaBhashyamu
Katopanishath
Katopanishath
Katopanishath
KenaUpanishath
KenaUpanishath
KenaUpanishath
KenaUpanishath
Kaivalyopanishath
Kaivalyopanishath
Garbhopanishath
Guruvakyopanishath
Niralambopanishath
TejoBindopanishath
Taittireeyopanishath
Taittireeyopanishath
Prashnopanishath
Bhavanopanishath
Bhavanopanishath
Mahanarayanopanishath
Mahanarayanopanishath
MaandukyaRasayanamu
Mandukyopanishath
Mandukyopanishath
Mundakopanishath
Sarvasaropanishath
ShwethashwatharaUpanishath
ShwethashwatharaUpanishath
Mundakopanishath

ఉపనిషత్సర్వస్వాము
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -10
5 ఉపనిషత్తులు
సౌమ్యకాశిషాస్తోత్రం-
ఉపనిషత్తులసారంరుతం
ద్వాదశోపనిషత్తులు
ఆడి-అనాడి
శివతత్వప్రభంద్రీకరణం -1
శివతత్వప్రభంద్రీకరణం -2
ఉపనిషత్సుడ -1
ఉపనిషత్సుద -2
ఉపనిషత్సుద -3
ఉపనిషత్సరము
ఉపనిషత్తులకథలు
ఉపనిషత్తుల-బోధలు-కథలు
బ్రహ్మవల్లి
అనంతోపనిషత్
ఇతారయోపనిషత్
ఈసా-కేనఉపనిషత్తులు
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఉపనిషాచంద్రికా -1
ఉపనిషాచంద్రికా -2
ఉపనిషత్పటాములు
ఉపనిషత్సాప్టేక్
కటోపనిషదర్యభాష్యము
కటోపనిషత్
కటోపనిషత్
కటోపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కైవల్యోపనిషత్
కైవల్యోపనిషత్
గర్భోపనిషత్
గురువాక్యోపనిషత్
నిరాలంబోపనిషత్
తేజోబిందోపనిషత్
తైత్తిరీయోపనిషత్
తైత్తిరీయోపనిషత్
ప్రశ్నోపనిషత్
భవనోపనిషాత్
భవనోపనిషాత్
మహానారాయణోపనిషత్
మహానారాయణోపనిషత్
మాండుక్యరాసయనము
మండుక్యోపనిషత్
మండుక్యోపనిషత్
ముండకోపనిషత్
సర్వసరోపనిషత్
శ్వేతాశ్వతరఉపనిషత్
శ్వేతాశ్వతరఉపనిషత్
ముండకోపనిషత్

Upanishatsarvaswamu
MalayalaSadguruGrandhavali-10
5Upanishatthulu
SowmyaKaashishaStotram-
UpanishattulaSaramrutham
Dwadashopanishattulu
Aadi-Anadi
ShivaTatvaPrabhandreekaranam-1
ShivaTatvaPrabhandreekaranam-2
Upanishatsuda-1
Upanishatsuda-2
Upanishatsuda-3
Upanishatsaramu
UpanishattulaKathalu
Upanishattula-Bodhalu-Kathalu
Brahmavalli
Ananthopanishath
Ithareyopanishath
Eesa-KenaUpanishattulu
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
IsavasyaUpanishath
Upanishachhandrika-1
Upanishachhandrika-2
UpanishathPatamulu
Upanishatsaptake
KatopanishadaryaBhashyamu
Katopanishath
Katopanishath
Katopanishath
KenaUpanishath
KenaUpanishath
KenaUpanishath
KenaUpanishath
Kaivalyopanishath
Kaivalyopanishath
Garbhopanishath
Guruvakyopanishath
Niralambopanishath
TejoBindopanishath
Taittireeyopanishath
Taittireeyopanishath
Prashnopanishath
Bhavanopanishath
Bhavanopanishath
Mahanarayanopanishath
Mahanarayanopanishath
MaandukyaRasayanamu
Mandukyopanishath
Mandukyopanishath
Mundakopanishath
Sarvasaropanishath
ShwethashwatharaUpanishath
ShwethashwatharaUpanishath
Mundakopanishath

ఉపనిషత్సర్వస్వాము
మలయాసద్గురుగ్రాంధవళి -10
5 ఉపనిషత్తులు
సౌమ్యకాశిషాస్తోత్రం-
ఉపనిషత్తులసారంరుతం
ద్వాదశోపనిషత్తులు
ఆడి-అనాడి
శివతత్వప్రభంద్రీకరణం -1
శివతత్వప్రభంద్రీకరణం -2
ఉపనిషత్సుడ -1
ఉపనిషత్సుద -2
ఉపనిషత్సుద -3
ఉపనిషత్సరము
ఉపనిషత్తులకథలు
ఉపనిషత్తుల-బోధలు-కథలు
బ్రహ్మవల్లి
అనంతోపనిషత్
ఇతారయోపనిషత్
ఈసా-కేనఉపనిషత్తులు
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఇసవస్యఉపనిషత్
ఉపనిషాచంద్రికా -1
ఉపనిషాచంద్రికా -2
ఉపనిషత్పటాములు
ఉపనిషత్సాప్టేక్
కటోపనిషదర్యభాష్యము
కటోపనిషత్
కటోపనిషత్
కటోపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కేనఉపనిషత్
కైవల్యోపనిషత్
కైవల్యోపనిషత్
గర్భోపనిషత్
గురువాక్యోపనిషత్
నిరాలంబోపనిషత్
తేజోబిందోపనిషత్
తైత్తిరీయోపనిషత్
తైత్తిరీయోపనిషత్
ప్రశ్నోపనిషత్
భవనోపనిషాత్
భవనోపనిషాత్
మహానారాయణోపనిషత్
మహానారాయణోపనిషత్
మాండుక్యరాసయనము
మండుక్యోపనిషత్
మండుక్యోపనిషత్
ముండకోపనిషత్
సర్వసరోపనిషత్
శ్వేతాశ్వతరఉపనిషత్
శ్వేతాశ్వతరఉపనిషత్
ముండకోపనిషత్

Leave a Reply